วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2555

การโอนสิทธิรับเงินในระบบ GFMIS                    ตามหนังสือ กระทรวงการคลัง ที่ กค 0526.5/ว 110  ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2541 
กระทรวงการคลัง ได้กำหนดวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินค่าทรัพย์สิน ค่าจ้างทำของ และค่าเช่าทรัพย์สิน

ของส่วนราชการ กรณีที่เจ้าหนี้ (ผู้โอนสิทธิ)  ได้โอนสิทธิการรับเงินให้กับผู้อื่น (ผู้รับโอนสิทธิ)
โดยได้กำหนดหลักว่า หากมีการโอนสิทธิเรียกร้องให้ส่วนราชการสำเนาหนังสือบอกกล่าว
การโอนสิทธิเรียกร้องดังกล่าวให้กับกรมสรรพากร หรือสำนักงานสรรพากรจังหวัด โดยไม่ต้อง
แจ้งการยินยอมให้กับผู้รับโอนสิทธิเรียกร้องทราบ 
                    วิธีปฏิบัติข้างต้น เป็นวิธีปฏิบัติเบื้องต้น เมื่อได้รับทราบการโอนสิทธิเรียกร้อง
แต่เมื่อใช้ระบบ GFMIS  กรมบัญชีกลาง ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค 0427/ว 157  ลงวันที่
18 เมษายน 2548  เรื่อง   แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการโอนสิทธิการรับเงินในระบบ GFMIS  
จากหนังสือด่วนที่สุดดังกล่าว มีสิ่งที่เจ้าหน้าที่พัสดุจะต้องดำเนินการ และใช้แบบฟอร์ม ดังนี้
 
ตาราง 1  แสดงวิธีปฏิบัติ และเอกสารที่ต้องใช้ เกี่ยวกับการโอนสิทธิการรับเงินในระบบ GFMIS 

ผู้ขาย
ยังไม่มีอยู่ในระบบ
หรือ
มีอยู่ในระบบภายใต้รหัสหน่วยงานอื่น
มีอยู่ในระบบ
ภายใต้รหัสหน่วยงาน
ของมหาวิทยาลัยแล้ว
1.  ผู้โอนสิทธิเรียกร้อง
1.  สร้างข้อมูลหลักผู้ขาย
     (แบบ ผข.01)
2.  ขออนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย
     จากคลังจังหวัด
     (แบบขออนุมัติสร้าง
     ข้อมูลหลักผู้ขาย)
3.  ขอเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินแทน
     (แบบขอเปลี่ยนแปลง
     ข้อมูลหลักผู้ขาย)
1.  ขอเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินแทน
     (แบบขอเปลี่ยนแปลง
       ข้อมูลหลักผู้ขาย)
2.  ผู้รับโอนสิทธิเรียกร้อง
1.  สร้างข้อมูลหลักผู้ขาย
     (แบบ ผข.01)
2.  ขออนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย
     จากคลังจังหวัด
     (แบบขออนุมัติสร้าง
     ข้อมูลหลักผู้ขาย)
-


เอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง

            ภายหลังจากการกรอกข้อมูลต่างๆ ครบถ้วนแล้ว สิ่งที่จะต้องดำเนินการต่อไป คือ 
การจัดเตรียมเอกสารเพื่อส่งให้กับคลังจังหวัดเพื่อยืนยันการอนุมัติและเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลัก
โดยจัดเตรียมเอกสาร หลักฐาน ดังนี้
            1.     ผู้โอนสิทธิ (ผู้ขายที่เป็นคู่สัญญา)  ให้แนบเอกสารและหลักฐาน ดังนี้

ตาราง 2  แสดงเอกสารและหลักฐานประกอบแบบขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขายของผู้โอนสิทธิ

กรณียังไม่มีอยู่ในระบบ
หรือ
มีอยู่ในระบบภายใต้รหัสหน่วยงานอื่น
กรณีมีอยู่ในระบบภายใต้รหัสหน่วยงาน
ของมหาวิทยาลัยแล้ว
1.  แบบ ผข.01
2.  แบบขออนุมัติสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย
3.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (กรณี
     เป็นบุคคลธรรมดา)/สำเนาบัตรผู้เสียภาษี
     หรือ ภ.พ.20 (กรณีเป็นนิติบุคคล)
4.  สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (กรณีเป็นบุคคล
     ธรรมดา)/สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
     (กรณีเป็นนิติบุคคล)
5.  สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร, เอกสาร
     ทางธนาคารที่มีเลขที่บัญชีเงินฝากของผู้ขาย
6.  แบบขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย
7.  สำเนาสัญญาการโอนสิทธิการรับเงิน
     หรือหนังสือบอกกล่าการโอนสิทธิเรียกร้อง
8.  สำเนาสัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง ที่ระบุ
     เลขที่บัญชีเงินฝาก สำหรับให้คลังจังหวัด
     โอนเงินค่าสินค้าและบริการ
1.  แบบขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย
2.  สำเนาสัญญาการโอนสิทธิการรับเงิน
     หรือหนังสือบอกกล่าการโอนสิทธิเรียกร้อง
3.  สำเนาสัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง


            2.     ผู้รับโอนสิทธิ (ผู้ขายที่เป็นผู้รับเงินแทน)  ให้แนบเอกสารและหลักฐาน เช่นเดียวกับ
ผู้โอนสิทธิ ดังตารางข้างต้น  แต่ทว่า หากผู้รับโอนสิทธิมีความประสงค์จะขอรับโอนสิทธิการรับเงิน
เข้าบัญชีเงินฝากที่ไม่มีอยู่ในระบบ ก็จะต้องแนบแบบขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขายแต่หากเป็น
บัญชีที่อยู่ในระบบแล้วก็แนบเพียงแค่ข้อ 1 ถึง ข้อ 5 (ตารางด้านซ้าย)  เท่านั้น

หมายเหตุ
                     1.    การจัดทำใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO)  จะต้องระบุรหัสผู้ขายและบัญชีเงินฝากธนาคาร
ของผู้ขายที่เป็นคู่สัญญา
                    2.    ผู้ขายทั้งสองราย  (ผู้โอนสิทธิ และผู้รับโอนสิทธิ)  จะต้องเป็นผู้ขายที่ได้รับการอนุมัติ
และยืนยันแล้วเท่านั้น จึงจะสามารถเบิกจ่ายเงินได้

แสดงความคิดเห็น