วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2558

การเบิกจ่ายค่าจัดทำ Website และ Webpage

           กระทรวงการคลัง ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว96 ลงวันที่ 16 กันยายน 2553 กำหนดให้ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเว็บไซต์ และส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องในการจัดทำเว็บไซต์.... เป็นค่าใช้สอยตามข้อ 12 ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2553 ให้หัวหน้าส่วนราชการเบิกจ่ายตามความจำเป็น เหมาะสม ประหยัด และเพื่อประโยชน์ของทางราชการ  ซึ่งจากเดิม หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0526.7/ว139  ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2544  ซึ่งจากเดิม กระทรวงการคลังกำหนดว่า ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ website และ Webpage รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีราคาต่อหน่วยต่อชุดรวมกันเกิน 20,000 ให้ขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ
    (ขอขอบคุณ Rungnapa T ที่ได้ให้ความกรุณาให้ข้อมูลค่ะ)