วันจันทร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2555

การให้ส่วนราชการผู้จำหน่ายสินค้าและบริการกับภาครัฐ มาลงทะเบียนในฐานะผู้ค้ากับภาครัฐ

           การลงทะเบียนในฐานะผู้ค้ากับภาครัฐในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)  ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0421.4/ว 350  ลงวันที่ 6 กันยายน 2555  คือการให้หน่วยงานของรัฐระดับกรม ลงทะเบียนในระบบ e-GP  ทางเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th ในฐานะผู้ค้ากับภาครัฐ  คล้ายคลึงกับการบันทึกข้อมูลหลักผู้ขายในระบบ GFMIS  โดยมีวิธีการดังนี้

  1. ลงทะเบียนผ่านระบบ e-GP ทางเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th  โดยเลือกหัวข้อการลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ ประเภทผู้ค้า เลือก หน่วยงานภาครัฐ (เฉพาะหน่วยงานระดับกรมเท่านั้น)ทั้งนี้ e-mail ที่ใช้ ควรเป็น e-mail  ของผู้ปฏิบัติงาน
  2. พิมพ์แบบแจ้งการลงทะเบียน และให้ผู้มีอำนาจในหนังสือรับรอง ลงนามในแบบแจ้ง
  3. ส่งแบบแจ้ง พร้อมเอกสารประกอบการลงทะเบียน ซึ่งได้แก่
  • สำเนาบัตรประจำตัวหัวหน้าส่วนราชการ
  • สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีของส่วนราชการ
  • เอกสารการตั้งหน่วยงานราชการ
          ที่ได้มีการรับรองสำเนาถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ส่งไปยังสำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง หรือสำนักงานคลังจังหวัด เป็นผู้อนุมัติการลงทะเบียน

         สำหรับการดำเนินการหลังจากได้รับอนุมัติ ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับการเลือกเป็นประเภทหน่วยงานภาครัฐ คือ เมื่อได้รับแจ้งผลอนุมัติการลงทะเบียนทาง e-mail แล้ว ให้ทำการเข้าสู่ระบบครั้งแรก (First Time Login)  เพื่อเปลี่ยนสถานะของผู้ค้าจากสถานะ  "อนุมัติ"  เป็นสถานะ "ใช้งาน"  เพื่อให้สามารถเข้าใช้งานในระบบ e-GP ครั้งต่อไปได้
แสดงความคิดเห็น