วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2558

มาตรการควบคุมการจัดทำโครงการที่มีการจัดจ้างเอกชนผู้รับจัดงาน (Organizer)

      กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศมาตรการควบคุมการจัดทำโครงการที่มีการจัดจ้าง
ให้เอกชนผู้รับจัดงาน (Organizer) งานโฆษณา และประชาสัมพันธ์  ไว้ดังนี้
      1. จะต้องเป็นไปตามความจำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบการศึกษา
มีความคุ้มค่า และประหยัดงบประมาณ
      2. กรณีใช้งบประมาณตั้งแต่ 1,000,000 บาท ขึ้นไป หรือมีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน
ตั้งแต่ 100 คน ขึ้นไป ต้องเสนอขอความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ก่อนการจัดงาน
      3. ให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้กำกับการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี และมาตรการ
ที่กำหนด
     สำหรับการจ้างจัดงาน ที่มีวงเงินการจัดจ้างตั้งแต่ 5,000,000 บาท ขึ้นไป ให้รายงาน
ให้คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐทราบก่อนดำเนินการ
จัดจ้าง และให้คณะกรรมการฯ รวบรวมเสนอคณะรัฐมนตรี

ที่มา :  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2558

การยกเว้นการเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน ของ TOT และ CAT

      คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ.)  ได้อนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบ
สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 15 ตรี
การตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน กรณีการมีความสัมพันธ์เชิงทุนของบริษัท
ทีโอที จำกัด (มหาชน) และ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เพื่อเป็น
การเปิดกว้าง และเปิดโอกาสให้มีผู้เข้าแข่งขันมากรายขึ้น อันเป็นประโยชน์ของ
ผู้ประกอบการ เนื่องจาก อำนาจในการบริหารจัดการของ บริษัท ทีโอที จำกัด
(มหาชน) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) กระทำในรูปของ
คณะกรรมการ ซึ่งแยกออกจากกันโดยชัดเจน ตลอดจนบริษัททั้งสองไม่ใช่บริษัท
ในเครือเดียวกัน  เพียงแต่ มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเทคโนโลยี-
สารสนเทศและการสื่อสาร และมีกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้น 100%

ที่มา :  หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว479
            ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558