วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556

การยกเว้นค่าธรรมเนียมและภาษีประจำปีของรถของส่วนราชการ

        รถที่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์ตามพระราชบัญญัติรถยนต์
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2527 มาตรา 9  ได้แก่
        (1) รถดับเพลิง
        (2) รถพยาบาล
        (3) รถของส่วนราชการองค์กรตามรัฐธรรมนูญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มหาวิทยาลัย และสถาบันอุดมศึกษาของรัฐองค์การมหาชน และหน่วยงานอื่น
ของรัฐตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ทั้งนี้ เฉพาะรถที่มิได้ใช้ในทางการค้า
หรือหากำไร  (แก้ไขตามพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ 16) พ.ศ.2556)
        (4) รถบดถนนของรัฐวิสาหกิจ
        (5) รถแทรกเตอร์ของรัฐวิสาหกิจ
        (6) รถของสภากาชาดไทย
        (7) รถของบุคคลในคณะผู้แทนทางกงสุล องค์การระหว่างประเทศ หรือทบวง
การชำนัญพิเศษแห่งสหประชาชาติ ซึ่งประจำอยู่ในประเทศไทย
        (8) รถใช้งานเกษตรกรรมตามลักษณะและเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง
        ทั้งนี้ พระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ 16) พ.ศ.2556   ได้กำหนดว่า "บรรดาค่าธรรมเนียม
และภาษีประจำปีของรถของหน่วยงานตามมาตรา 9 (3) แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522
ที่ค้างชำระไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้เป็นอันระงับไป" อีกด้วย
        การประกาศใช้พระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ 16) พ.ศ.2556 นั้น เนื่องจากปัจจุบันได้มี
การปรับปรุงการบริหารราชการ ทำให้มีหน่วยงานของรัฐรูปแบบต่าง ๆ เกิดขึ้นเพิ่มเติมจาก
หน่วยงานทางราชการที่มีอยู่เดิม อีกทั้งหน่วยงานของทางราชการเดิมบางหน่วยได้มีการ
ปรับเปลี่ยนฐานะ หรือรูปแบบการดำเนินการใหม่ อันมีผลทำให้หน่วยงานนั้น ๆ มิได้มีฐานะ
เป็นกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยง่านตามที่กฎหมายกำหนดให้ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม
และภาษีประจำปี อย่างไรก็ดี เนื่องจากหน่วยงานที่เกิดขึ้นหรือปรับเปลี่ยนใหม่นั้น ให้มี
ฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐ สมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ เพื่อให้รถ
ของหน่วยงานดังกล่าวได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมและภาษีประจำปี จึงจำเป็นต้อง
ตราพระราชบัญญัตินี้

อ้างอิง  :  1.  พระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ 4)  พ.ศ.2527
                2.  พระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ 16) พ.ศ.2556)

แสดงความคิดเห็น