วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ค้นหาเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 13 หลัก ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล


              เมื่อคราวที่แล้วได้นำเสนอการสืบค้นข้อมูลเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 13 หลัก ของผู้ขาย
นิติบุคคล ซึ่งจดภาษีมูลค่าเพิ่ม ว่าให้ตรวจสอบได้ที่  http://www.rd.go.th/publish/313.0.html นั้น
วันนี้จะแนะนำอีกเว็บไซต์ที่สามารถสืบค้นข้อมูลเลขภาษีใหม่ของผู้ขายได้ทุกประเภท แต่ยังคงเป็น
เว็บไซต์ของสรรพากรเช่นเดิม แต่เปลี่ยนเป็น
http://tinreg.rd.go.th/findNID/FindingNIDMain_new.asp
         
               จะพบหน้าจอดังรูปที่ 1

 


รูปที่ 1  แสดงหน้าจอสืบค้นข้อมูล   (สามารถคลิกที่รูปเพื่อดูรูปขยายได้)

                   แล้วจึงเลือกค้นหาข้อมูล ตัวอย่างเช่น ต้องการค้นเลขภาษี 13 หลักของ ห้างหุ้นส่วนสามัญ 
สะอาดเซอร์วิส   เลขภาษี 10 หลัก คือ 2530010122รูปที่ 2  แสดงตัวอย่างการระบุข้อมูลที่ต้องการค้นหา   (สามารถคลิกที่รูปเพื่อดูรูปขยายได้)หมายเหตุ  การระบุชื่อ ไม่ต้องระบุทั้งหมด ควรระบุเพียงบางส่วน เพื่อความถูกต้อง
                        และสะดวกต่อการค้นหา

                ระบบจะแสดงผลการสืบค้น ดังรูปรูปที่ 3  แสดงผลการสืบค้นข้อมูล   (สามารถคลิกที่รูปเพื่อดูรูปขยายได้)


                

แสดงความคิดเห็น