วันพุธที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2558

การใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศหรือกิจการของคนไทย ตามระเบียบฯ พ.ศ.2535

    คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศ
หรือกิจการของคนไทย ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 16 (1) (2) และ (6) วรรคแรก (หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 11
ลงวันที่ 14 มกราคม 2558)  โดยเน้นย้ำว่า กรณีเมื่ออุปกรณ์ชนิดใดที่ประกาศกำหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้ว โดยมีผู้ได้รับอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรมประเภท ชนิด หรือขนาดเดียวกัน สามรายขึ้นไป ส่วนราชการจะต้องกำหนด
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะระบุความต้องการเฉพาะอุปกรณ์ที่ทำในประเทศ ซึ่งแสดง
เครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เท่านั้น