วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ค่าตอบแทนบุคคล/คณะกรรมการที่จัดทำรายละเอียด และคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

      กรมบัญชีกลางได้กำหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
ที่ได้รับแต่งตั้งตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุ
ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Market : e-market) และด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) ไว้ดังนี้
     (1) บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้รับผิดชอบจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะที่จะจัดหา
ให้ได้รับค่าตอบแทนในอัตราไม่เกิน 1,200 บาทต่องาน
     (2) คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งให้รับผิดชอบจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุที่จะจัดหา และคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
ให้ได้รับค่าตอบแทนในอัตราประธานกรรมการ ไม่เกิน 1,500 บาทต่อครั้งที่มาประชุม
และกรรมการไม่เกินคนละ 1,200 ต่อครั้งที่มาประชุม
   โดยให้ใช้ใบสำรัญรับเงินตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง และการเก็บรักษาเงิน
ส่งคลัง พ.ศ.2551 เป็นหลักฐานการจ่ายค่าตอบแทน และหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม
หรือมีฐานะเป็นกรมขึ้นไป อาจกำหนดหลักเกณฑ์ได้ตามความจำเป็น ประหยัด และ
เหมาะสม 
   
ที่มา : หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 80  ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 

วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2560

งานก่อสร้างที่ต้องจัดทำราคากลาง

    จากเอกสารการปรับปรุงเอกสารหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร
งานก่อสร้าง ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 ได้ให้ความหมายของ
งานก่อสร้าง เพื่อให้ผู้ปฏิบัติได้ใช้พิจารณา โดยให้ความหมายของ  งานก่อสร้างอาคาร 
ว่าหมายถึง  งานก่อสร้างใหม่ งานปรับปรุง งานซ่อมแซม งานรื้อถอนและหรืองานต่อเติม
อาคาร  บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ เรือ หรือพาหนะสำหรับขนส่งข้ามฟาก ท่าเทียบเรือ ตึกแถว
ร้านค้า โรงเรือน โรงเรียน โรงพยาบาล โรงงาน โรงภาพยนตร์ ศูนย์การค้า คลังสินค้า
อาคารสำนักงาน อาคารที่ทำการ อาคารชุดพักอาศัย ศาลาที่พัก วัด พระอุโบสถ หอระฆัง
กุฎิพระ มัสยิด สุเหร่า อนุสาวรีย์ หอสูง หอประชุม ห้องสมุด ตลาด อู่เรือ คานเรือ ท่าน้ำ
ท่าจอดเรือ สถานีนำร่อง สถานีขนส่งฯ หรือสิ่งก่อสร้างอื่น ที่มีลักษณะ รูปแบบ หรือ
โครงสร้างคล้ายกับสิ่งก่อสร้างดังกล่าว ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่และหรือเข้าไปใช้สอยได้
และให้หมายความรวมถึง งานก่อสร้างใหม่ งานปรับปรุง งานซ่อมแซม งานรื้อถอน 
และ/หรืองานต่อเติมสิ่งก่อสร้าง ดังต่อไปนี้ด้วย
     1. อัฒจันทร์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างอื่นที่มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นที่เล่นกีฬาและหรือ
ออกกำลังกาย เช่น สนามกีฬา สนามฟุตบอล ลู่กีฬา สนามเทนนิส สนามบาสเกตบอล
สนามแบดมินตัน สระว่ายน้ำ เป็นต้น
     2. ป้ายและหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้ง หรือการประชาสัมพันธ์เพื่อการโฆษณา
     3. ถนน ทางเท้า พื้นที่ หรือสิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่จอดรถ ที่กลับรถ พื้นลานคอนกรีต
และหรือทางเข้าออกรถ ภายในบริเวณซึ่งเป็นส่วนประกอบหรือเกี่ยวเนื่องและหรืออยู่
ภายในบริเวณอาคาร หรือสวนสาธารณะ
     4. รางระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ ท่อพัก บ่อบำบัดน้ำเสีย บ่อเกรอะบ่อซึม บ่อเก็บน้ำ
หรือถังพักน้ำ งานระบบประปา งานปักเสาพาดสาย ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ภายในบริเวณ
อาคาร หรือสวนสาธารณะ
     5. สระน้ำ น้ำพุ เขื่อนกันดิน สะพานข้ามคู/คลอง ทางเดิน งานปลูกต้นไม้ งานประติมากรรม
งานปลูกหญ้า และหรืองานจัดสวน ภายในบริเวณอาคาร หรือสวนสาธารณะ
     6. เสาธง รั้ว กำแพง ประตูรั้ว และป้อมยาม ภายในบริเวณอาคาร หรือสวนสาธารณะ
     7. งานตกแต่งภายในและหรืองานก่อสร้างอื่นใด ซึ่งเป็นส่วนประกอบ หรือเกี่ยวเนื่อง
และหรืออยู่ภายในบริเวณอาคาร ชุมชน ที่พักอาศัย หรือสวนธารณะ
     8. งานระบบปรับอากาศ ระบายอากาศ งานระบบลิฟต์และบันไดเลื่อน งานระบบ
เครื่องกลและระบบพิเศษอื่นๆ ที่เป็นส่วนประกอบและติดตั้งอยู่กับตัวอาคาร (Build in)
หรือสิ่งก่อสร้างอื่นในกลุ่มงานก่อสร้างอาคาร
    9. สิ่งก่อสร้างอื่น ตามที่คณะกรรมการกำกับหลักเกณฑ์และตรวจสอบราคากลาง
งานก่อสร้าง หรือคณะอนุกรรมการ หรือหน่วยงานที่คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์
และตรวจสอบราคากลางมอบหมาย กำหนด

ที่มา :
ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ว83 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2560 เรื่อง การปรับปรุงเอกสารหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ  คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
เรื่อง หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร  คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
เรื่อง หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน  คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
เรื่อง แนวทาง วิธีปฏิบัติและรายละเอียดประกอบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง  คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
เรื่อง หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม  คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด ดาวน์โหลด 

การปรับปรุงเอกสารหลักเกณฑ์การคำนวณาคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (15 มีนาคม 2560)

      กรมบัญชีกลาง ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ว83 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2560
แจ้งการปรับปรุงเอกสารหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคารงานก่อสร้าง
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555

ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ว83 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2560 เรื่อง การปรับปรุงเอกสารหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด ดาวน์โหลด

เรื่อง หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด ดาวน์โหลด

เรื่อง หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด ดาวน์โหลด

เรื่อง แนวทาง วิธีปฏิบัติและรายละเอียดประกอบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด ดาวน์โหลด

เรื่อง หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด ดาวน์โหลด


การปรับปรุงระบบ e-GP สำหรับวิธี e-bidding

      กรมบัญชีกลางได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว161 แจ้งการปรับปรุงระบบ e-GP
สำหรับวิธี e-bidding  ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ไว้ดังนี้
      1. เมื่อสิ้นสุดการเสนอราคา คณะกรรมการจะสามารถดาวน์โหลดได้เฉพาะข้อมูล
บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 และสวนที่ 2  สำหรับใบเสนอราคาจะสามารถดาวน์โหลดได้เมื่อ
บันทึกผลการพิจารณาของคณะกรรมการในระบบ e-GP เรียบร้อยแล้วเท่านั้น
      2. ใบรายละเอียดการยื่นเอกสารการเสนอราคา จะไม่แสดงข้อเสนอด้านราคา

                    แบบฟอร์มเดิม


                  แบบฟอร์มปัจจุบัน

       3. สำหรับโครงการที่มีการเสนอราคาแบบ 2 ซอง เมนูบันทึกราคาผู้เสนอราคา
จะยังไม่แสดงข้อมูลราคาจนกว่าส่วนราชการจะบันทึกผลการพิจารณาของ
คณะกรรมการเรียบร้อยแล้ววันศุกร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2560

ผังบัญชีมาตรฐานสำหรับหน่วยงานภาครัฐ Version 2560

       กรมบัญชีกลางได้ทำการปรับปรุงผังบัญชีมาตรฐานสำหรับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อใช้ในระบบ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) จาก Version 2551 เป็น Version 2560
โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป
        ที่มา   หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที ่กค 0410.2/ว445  ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559

วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2559

การกำหนดค่่าน้ำหนัก การพิจาณาโดยใช้เกณฑ์ Price Performance


         ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธี
ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market) และด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding) ข้อ 32 การกำหนดหลักเกณฑ์
ที่ใช้ในการพิจารณาผู้ชนะ โดยใช้หลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา 
มีขั้นตอนดังนี้   
           1. พิจารณาตัวเลือกตัวแปรหลักดังต่อไปนี้ อย่างน้อย 2 ตัวแปรหลัก สำหรับ
ใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา ได้แก่       
               (ก) ราคาที่เสนอราคา (Price) เป็นตัวหลักประเภทบังคับ       
               (ข) ผลกาประเมินผู้ค้าภาครัฐ (Grading) เป็นตัวหลักประเภทไม่บังคับ       
               (ค) คุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ เป็นตัวแปรหลัก
ประเภทไม่บังคับ ได้แก่  คุณภาพของสินค้า มาตรฐานของสินค้า ต้นทุนของพัสดุนั้น
ตลอดอายุการใช้งาน บริการหลังการขาย และประโยชน์ระยะยาวที่จะเกิดขึ้นแก่
ส่วนราชการ       
               (ง) การเสนอพัสดุที่เป็นกิจการที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนเป็น
ตัวแปรประเภทไม่บังคับ       
               ให้ส่วนราชการพิจารณาเลือกใช้ตัวแปรหลักตาม (ก) - (ง) มากำหนดเป็นเกณฑ์
ในการประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา โดยส่วนราชการอาจเลือกใชตัวแปรประเภทบังคับ
ตาม (ก) และตัวแปรประเภทไม่บังคับตาม (ข) - (ง) หรือท้ั้งหมดก็ได้   
           2. หลังจ่กที่ได้กำหนดตัวแปรหลักแล้ว ให้พิจารณาน้ำหนักของตัวแปรหลักแต่ละ
ตัวแปร โดยกำหนดให้นัำหนักของตัวแปรรวมทั้งหมดเท่ากับ 100  ในการพิจารณาน้ำหนัก
ของตัวแปร ให้คำนึงถึงความเหมาะสม และประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก
          นอกจากนี้แล้ว กรมบัญชีกลางได้ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการกำหนดเกณฑ์ไว้ว่า 
   การพิจารณากำหนดน้ำหนักตัวแปร ไม่จำเป็นต้องให้น้ำหนักตัวแปรราคามากกว่าตัวแปรอื่น
เสมอไป ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับพัสดุที่จัดหาว่ามีความซับซ้อน และมีความจำเป็นต้องคำนึงถึงคุณสมบัติ
ทางเทคนิคมากน้อยเพียงใด หากซับซ้อนมาก การกำหนดน้ำหนักให้กับตัวแปรอื่นที่ไม่ใช่
ตัวแปรราคา ควรกำหนดไม่เกินร้อยละ 60 ในกรณีซับซ้อนปานกลางและคำนึงถึงคุณสมบัติ
ทางเทคนิคน้อย อาจกำหนดน้ำหนักให้กับตัวแปรอื่นที่ไม่ใช่ตัวแปรราคาลดลงตามความ
เหมาะสม เช่น ไม่เกินร้อยละ 50 เป็นต้น

การซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของกิจการร่วมค้า

      กรมบัญชีกลาง ได้ตอบคำถามกรณีกิจการร่วมค้าซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำเป็นต้องซื้อทั้ง 2 ราย หรือซื้อในนามกิจการร่วมค้าเพียงรายเดียว ไว้ว่า
       1.ในกรณีกิจการร่วมค้าจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ก่อนการซื้อเอกสารประกวดราคา นิติบุคคลใหม่จะต้อง
มาลงทะเบียนเป็นผู้ค้ากับภาครัฐก่อน และเมื่อลงทะเบียนเป็นผู้ค้าภาครัฐแล้วก็สามารถซื้อเอกสารประกวดราคาฯ ในนามนิติบุคคลใหม่ และยื่นเสนอราคาในนามนิติบุคคลใหม่
       2. กรณีจดทะเบียนหลังจากซื้อเอกสารประกวดราคา กิจการร่วมค้าจะต้องซื้อเอกสารประกวดราคาทุกราย 
และยื่นในนามของกิจการร่วมค้ากรณีกิจการร่วมค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ไม่ว่าจะได้ร่วมค้ากันมาก่อนหรือหลังจากที่ซื้อเอกสารประกวดราคา  นิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าจะต้องซื้อเอกสารประกวดราคาทุกราย สำหรับการยื่นเสนอราคาให้ผู้ค้าหลัก (Lead Firm) เป็นผู้ยื่นเสนอราคา ในนามของกิจการร่วมค้า