วันอังคารที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2561

รายละเอียดสินค้าใน e-catalog

      หากท่านต้องการตรวจสอบรายละเอียดของสินค้าใน e-catalog ที่กรมบัญชีกลาง
ได้จัดเตรียมไว้ให้ว่ามีคุณลักษณะตรงตามที่หน่วยงานต้องการหรือไม่ มีวิธีการที่จะ
แนะนำ ดังนี้
      1.  ไปที่เว็บไซต์ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (www.gprocurement.go.th)  แล้วดูที่
ด้านขวามือล่าง เพื่อหาเมนูดาวน์โหลดแนะนำ เลือกเมนูคู่มือ
     


        2.  เลือก รายการสินค้าในระบบ e-market       3.  คลิกที่ข้อความคุณลักษณะของสินค้าในระบบ e-market เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร   4.  รูปแบบของรายละเอียดจะเป็นตาราง excel  ซึ่งสามารถเลือกตามชื่อรายการที่ต้องการได้    5.  เมื่อเลือกชื่อรายการสินค้าแล้ว จะพบรายละเอียดของสินค้าใน e-catalog     หากตรวจสอบแล้วว่ารายละเอียดสินค้าตรงกับรายละเอียดของสินค้าใน e-catalog และต้องการที่จะประกาศเชิญชวน ก็ให้ดำเนินการด้วยวิธี e-market แต่หากตรวจสอบแล้วพบว่า รายละเอียดสินค้า
แตกต่างจากรายละเอียดสินค้าตใน e-catalog ก็ให้ดำเนินการด้วยวิธี e-bidding นะคะ

วันเสาร์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2561

การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุจากต่างประเทศ

      คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐตอบข้อหารือเกี่ยวกับการการเลือกใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุจากต่างประเทศไว้ว่า
      - หากมีความจำเป็นต้องจัดซื้อจัดจ้างพัสดุจากต่างประเทศ และพัสดุนั้นมีผู้ประกอบการซึ่งมีคุณสมบัติโดยตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานกำหนดหลายราย ก็สามารถจัดซื้อซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (1) (จ) โดยเชิญผู้ประกอบการไม่น้อยกว่า 3 ราย มายื่นข้อเสนอ เว้นแต่จะมีผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดน้อยกว่า 3 ราย
       - หากมีผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกำหนดเพียงรายเดียว หรือไม่มีพัสดุอื่นที่ใช้ทดแทนได้  ให้หน่วยงานของรัฐเชิญผู้ประกอบการรายนั้นมาเจรจาต่อรองราคาตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ค)

ที่มา : หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
           ที่ กค (กวจ) 0405.2/054703  ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2560

การจัดทำประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับนักศึกษา

      คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ไดัมีหนังสือตอบข้อหารือแนวทางปฏิบัติในการจัดทำประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับนักศึกษา ว่า การจัดทำประกันอุบัติเหตุให้กับ
กลุ่มนักศึกษาถือเป็นการประกันภัย ประเภทประกันวินาศภัยตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการภายใต้
พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับมาตรา 69 แห่งพระราช-
บัญญัติประกันวินาศภัยฯ กำหนดให้ การจัดทำกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยจะต้องเป็นไปตามแบบและข้อความที่นายทะเบียนได้ให้ความเห็นชอบ กรณีดังกล่าวจึงมิใช้การจัดซื้อจัดจ้างและ
การดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุ ตามนัยมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และไม่ต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  ดังนั้น หากเราจะมีการประกันภัยประเภทอื่นก็สามารถนำความตาม
หนังสือดังกล่าวนี้ไปอ้างอิงว่า เพราะเหตุใดจึงไม่ต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติ

ที่มา :  หนังสือ คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
            ที่ กค (กวจ) 0405.2/055557  ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560

วันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2560

การลงนามสัญญากรณีมีผู้ยื่นข้อเสนอรายเดียว

         มาตรา 66 วรรคสอง พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาคัฐ พ.ศ.2560 "การลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างจะกระทำได้ต่อเมื่อล่วงพ้นระยะเวลาอุทธรณ์และไม่มีผู้ใดอุทธรณ์ตามมาตรา 117 หรือในกรณีที่มีการอุทธรณ์ เมื่อหน่วยงานของรัฐได้รับแจ้งจากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ให้ทำการจัดซื้อจัดจ้างต่อไปได้ เว้นแต่การจัดซื้อจัดจ้างที่มีความจำเป็นเร่งด่วนตามมาตรา 56 (1) (ค) หรือการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง หรือการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเล็กน้อยตามที่กำหนดในกฎกระทรวงตามมาตรา 96 วรรคสอง"
           นอกจากนี้แล้ว คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว453 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ได้พิจารณายกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 161 วรรคสอง การลงนามในสัญญาตามวรรคหนึ่ง จะกระทำได้เมื่อพ้นระยะเวลาการอุทธรณ์ตามมาตรา 66 วรรคสอง ในกรณีที่การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีผู้ยื่นข้อเสนอและผ่านการพิจารณาเพียงรายเดียวและเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ สามารถลงนามสัญญาได้โดยไม่ต้องรอให้ล่วงพ้นระยะเวลาการอุทธรณ์ 


               [มาตรา 117 ให้ผู้มีสิทธิอุทธรณ์ยื่นอุทธรณ์ต่อหน่วยงานของรัฐนั้นภายในเจ็ดวันทำการนับแต่วันประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง]

ที่มา :  หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
            ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว453 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560

มาตรา 128 ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 บทเฉพาะกาล

        คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 452 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 กำหนดแนวทางการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 บทเฉพาะกาล มาตรา 128 ไว้ดังนี้
        1. ให้ใช้บังคับเฉพาะการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุที่หน่วยงานของรัฐได้ดำเนินการก่อนวันที่พระราชบัญญัติมีผลบังคับใช้ซึ่งการตรวจรับและจ่ายเงินยังไม่แล้วเสร็จเท่านั้น 
            หากหนว่ยงานของรัฐมีปัญหาข้อหาหรือหรือจำเป็นต้องขออนุมัติยกเว้นผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือระเบียบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549  หรือระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ/ข้อบัญญัติ ของหน่วยงานของรัฐอื่น การวินิจฉัยตีความ เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือผู้มีอำนาจหน้าที่ตามระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติ หรือข้อกำหนดของหน่วยงานงานของรัฐนั้น 
       2. กรณีที่มีการตรวจรับและจ่ายเงินก่อนวันที่พระราชบัญญัติมีผลบังคับใช้ ถือว่าสิ้นสุดการได้รับยกเว้นตามมาตรา 128 การบริหารพัสดุหลังจากนั้นต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติ
           หากมีปัญหาข้อหารือ หรือจำเป็นต้องขออนุมัติยกเว้นหรือผ่อนผัน เป็นอำนาจของคณะกรรมการวินิจฉัย

ที่มา :  หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
           ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 452 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560

วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ค่าตอบแทนบุคคล/คณะกรรมการที่จัดทำรายละเอียด และคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

      กรมบัญชีกลางได้กำหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
ที่ได้รับแต่งตั้งตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุ
ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Market : e-market) และด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) ไว้ดังนี้
     (1) บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้รับผิดชอบจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะที่จะจัดหา
ให้ได้รับค่าตอบแทนในอัตราไม่เกิน 1,200 บาทต่องาน
     (2) คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งให้รับผิดชอบจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุที่จะจัดหา และคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
ให้ได้รับค่าตอบแทนในอัตราประธานกรรมการ ไม่เกิน 1,500 บาทต่อครั้งที่มาประชุม
และกรรมการไม่เกินคนละ 1,200 ต่อครั้งที่มาประชุม
   โดยให้ใช้ใบสำรัญรับเงินตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง และการเก็บรักษาเงิน
ส่งคลัง พ.ศ.2551 เป็นหลักฐานการจ่ายค่าตอบแทน และหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม
หรือมีฐานะเป็นกรมขึ้นไป อาจกำหนดหลักเกณฑ์ได้ตามความจำเป็น ประหยัด และ
เหมาะสม 
   
ที่มา : หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 80  ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 

วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2560

งานก่อสร้างที่ต้องจัดทำราคากลาง

    จากเอกสารการปรับปรุงเอกสารหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร
งานก่อสร้าง ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 ได้ให้ความหมายของ
งานก่อสร้าง เพื่อให้ผู้ปฏิบัติได้ใช้พิจารณา โดยให้ความหมายของ  งานก่อสร้างอาคาร 
ว่าหมายถึง  งานก่อสร้างใหม่ งานปรับปรุง งานซ่อมแซม งานรื้อถอนและหรืองานต่อเติม
อาคาร  บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ เรือ หรือพาหนะสำหรับขนส่งข้ามฟาก ท่าเทียบเรือ ตึกแถว
ร้านค้า โรงเรือน โรงเรียน โรงพยาบาล โรงงาน โรงภาพยนตร์ ศูนย์การค้า คลังสินค้า
อาคารสำนักงาน อาคารที่ทำการ อาคารชุดพักอาศัย ศาลาที่พัก วัด พระอุโบสถ หอระฆัง
กุฎิพระ มัสยิด สุเหร่า อนุสาวรีย์ หอสูง หอประชุม ห้องสมุด ตลาด อู่เรือ คานเรือ ท่าน้ำ
ท่าจอดเรือ สถานีนำร่อง สถานีขนส่งฯ หรือสิ่งก่อสร้างอื่น ที่มีลักษณะ รูปแบบ หรือ
โครงสร้างคล้ายกับสิ่งก่อสร้างดังกล่าว ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่และหรือเข้าไปใช้สอยได้
และให้หมายความรวมถึง งานก่อสร้างใหม่ งานปรับปรุง งานซ่อมแซม งานรื้อถอน 
และ/หรืองานต่อเติมสิ่งก่อสร้าง ดังต่อไปนี้ด้วย
     1. อัฒจันทร์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างอื่นที่มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นที่เล่นกีฬาและหรือ
ออกกำลังกาย เช่น สนามกีฬา สนามฟุตบอล ลู่กีฬา สนามเทนนิส สนามบาสเกตบอล
สนามแบดมินตัน สระว่ายน้ำ เป็นต้น
     2. ป้ายและหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้ง หรือการประชาสัมพันธ์เพื่อการโฆษณา
     3. ถนน ทางเท้า พื้นที่ หรือสิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่จอดรถ ที่กลับรถ พื้นลานคอนกรีต
และหรือทางเข้าออกรถ ภายในบริเวณซึ่งเป็นส่วนประกอบหรือเกี่ยวเนื่องและหรืออยู่
ภายในบริเวณอาคาร หรือสวนสาธารณะ
     4. รางระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ ท่อพัก บ่อบำบัดน้ำเสีย บ่อเกรอะบ่อซึม บ่อเก็บน้ำ
หรือถังพักน้ำ งานระบบประปา งานปักเสาพาดสาย ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ภายในบริเวณ
อาคาร หรือสวนสาธารณะ
     5. สระน้ำ น้ำพุ เขื่อนกันดิน สะพานข้ามคู/คลอง ทางเดิน งานปลูกต้นไม้ งานประติมากรรม
งานปลูกหญ้า และหรืองานจัดสวน ภายในบริเวณอาคาร หรือสวนสาธารณะ
     6. เสาธง รั้ว กำแพง ประตูรั้ว และป้อมยาม ภายในบริเวณอาคาร หรือสวนสาธารณะ
     7. งานตกแต่งภายในและหรืองานก่อสร้างอื่นใด ซึ่งเป็นส่วนประกอบ หรือเกี่ยวเนื่อง
และหรืออยู่ภายในบริเวณอาคาร ชุมชน ที่พักอาศัย หรือสวนธารณะ
     8. งานระบบปรับอากาศ ระบายอากาศ งานระบบลิฟต์และบันไดเลื่อน งานระบบ
เครื่องกลและระบบพิเศษอื่นๆ ที่เป็นส่วนประกอบและติดตั้งอยู่กับตัวอาคาร (Build in)
หรือสิ่งก่อสร้างอื่นในกลุ่มงานก่อสร้างอาคาร
    9. สิ่งก่อสร้างอื่น ตามที่คณะกรรมการกำกับหลักเกณฑ์และตรวจสอบราคากลาง
งานก่อสร้าง หรือคณะอนุกรรมการ หรือหน่วยงานที่คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์
และตรวจสอบราคากลางมอบหมาย กำหนด

ที่มา :
ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ว83 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2560 เรื่อง การปรับปรุงเอกสารหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ  คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
เรื่อง หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร  คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
เรื่อง หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน  คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
เรื่อง แนวทาง วิธีปฏิบัติและรายละเอียดประกอบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง  คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
เรื่อง หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม  คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด ดาวน์โหลด