วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ราคางานก่อสร้างสูงหรือต่ำกว่าร้อยละ 15 ของราคากลาง

     หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ฉบับปรับปรุงใหม่)
ตามมติคณะรัฐมนตรี 6 กุมภาพันธ์ 2550 ได้กำหนดแนวทางและวิธีปฏิบัติ
เกี่่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ไว้ในอำนาจ หน้าที่
ของคณะกรรมการกำหนดราคากลางไว้ว่า
      "กรณีที่ราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณไว้
แตกต่างกับราคาของผู้เสนอราคารายที่ส่วนราชการเห็นควรจ้าง ตั้งแต่
ร้อยละ 15 ขึ้นไป  โดยใช้ราคาของผู้เสนอราคารายที่ส่วนราชการ
เห็นสมควรจ้างเป็นฐานในการคำนวณ ให้คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
แจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางก่อสร้างนั้นให้สำนักงาน
การตรวจเงินแผนดินทราบโดยเร็ว

ที่มา :  คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานสำหรับงานก่อสร้าง 
           ตัวอย่างเอกสาร
แสดงความคิดเห็น