วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2556

การพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้าง กรณี ปรับค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท

     คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงาน อันเนื่องมาจาก
การปรับค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท ซึ่งในส่วนที่ได้รับการอนุมัติแล้วมีหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขดังนี้
     1. เป็นการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างเท่านั้น
     2. บังคับใช้กับสัญญาก่อสร้างที่ได้ลงนามไว้กับหน่วยงานก่อนวันที่ 1 มกราคม 2556
หรือลงนามระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 22 เมษายน 2556 โดย
         2.1 ในช่วงระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 22 เมษายน 2556 ยังมีนิติสัมพันธ์
และยังมิได้มีการส่งมอบงานงวดสุดท้าย หรือ
         2.2  มีนิติสัมพันธ์อยู่ แต่ได้มีการส่งมอบงานงวดสุดท้ายในช่วงระหว่าง
วันที่ 1 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 22 เมษายน 2556  ยกเว้น
         2.3 สัญญาที่ได้พิจารณาก่อนวันที่ 1 มกราคม 2556 แล้วว่า จะบอกเลิกสัญญา
เนื่องจากคู่สัญญาปฏิบัติผิดสัญญา
     3. หากเข้าหลักเกณฑ์ ให้ขยายระยะเวลาออกไปอีก 150 วัน แต่ถ้าอายุสัญญา
น้อยกว่า 150 วัน ให้ขยายเวลาได้เท่ากับอายุสัญญาเดิม
     4. กรณีที่ผู้รับจ้างถูกปรับไว้ก่อนหน้าวันที่ 1 มกราคม 2556 ยังคงเป็นหน้าที่
ของผู้รับจ้างที่ต้องรับผิดชอบในส่วนของค่าปรับในช่วงก่อนหน้าที่จะได้รับ
การช่วยเหลือฯ แต่จะได้รับการลดหรืองดค่าปรับเฉพาะในช่วงเวลาที่ได้รับ
การช่วยเหลือตามมาตรการนี้เท่านั้น
        ตัวอย่าง  สัญญาจ้างปรับปรุง สัญญาลงนามเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2555
ครบกำหนดสัญญาเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2555 บริษัท ก. ส่งมอบงานในวันที่
20 มกราคม 2556  บริษัท ก. จะต้องรับผิดชอบค่าปรับตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม
2555 - 31 ธันวาคม 2555 สำหรับค่าปรับในช่วงวันที่ 1 มกราคม 2556 - 20 มกราคม
2556 จะได้รับการยกเว้นค่าปรับตามมติคณะรัฐมนตรี
     5. กรณีขยายสัญญา ให้ขยายระยะเวลาโดยนับถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลา
ตามสัญญาเดิม
     6. กรณีสัญญาจ้างก่อสร้างเข้าหลักเกณฑ์ หากขยายระยะเวลาออกไป มีผล
ทำให้ผู้รับจ้างไม่ถูกปรับ ก็ให้งด ลดค่าปรับ หรือคืนค่าปรับตามความเป็นจริง
แล้วแต่กรณี
     7. กรณีมีการจ้างเอกชนควบคุมงาน ให้ผู้รับจ้างเป็นผู้รับภาระค่าจ้างควบคุมงาน
หรือค่าจ้างที่ปรึกษาสำหรับระยะเวลาที่ได้ขยายออกไป
     8. ผู้รับจ้างที่ประสงค์จะขอรับความช่วยเหลือ จะต้องยืนคำร้องขอต่อหน่วยงาน
คู่สัญญาภายใน 60 วัน นับถัดจากวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ (วันที่ 25 พฤศจิกายน
2556)

ที่มา : หนังสือด่วนที่สุด สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0506/ว 208
          ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2556


แสดงความคิดเห็น