วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

การซ่อมแซมอาคาร ก็ต้องมีการกำหนดค่า K

         สำนักงบประมาณได้ตอบกระทู้ในกระดานถามตอบของสำนักงบประมาณว่า
งานซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง ซึ่ีงเบิกจ่ายในงบลงทุน ลักษณะค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง และมีองค์ประกอบการใช้วัสดุกก่อสร้าง สอดคล้องกับสูตรที่กำหนดไว้
ตามประเภทและลักษณะงานอาคาร ซึ่งประกอบด้วย ซีเมนต์ เหล็ก และวัสดุก่อสร้าง
(ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์)  ต้องนำสัญญาแบบปรับราคาได้มาใช้ 


เหตุสุดวิสัย จากเหตุการณ์ความไม่สงบจากการชุมนุมทางการเมือง

         คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว168ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2558  เพื่อซักซ้อมความเข้าใจกรณีเหตุการณ์ความไม่สงบจาก
การชุมนุมทางการเมืองช่วงเพือนพฤศจิกายน 2556 ถึงเดือนพฤษภาคม 2557 ให้ถือว่า
เป็นเหตุสุดวิสัย ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม ข้อ 139 (2) ให้อยู่ในอำนาจของหัวหน้าส่วนราชการที่จะพิจารณาได้ตาม
จำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง แต่ต้องเป็นกรณีที่คู่สัญญาได้ปฏิบัติตามสัญญาหรือ
ข้อตกลงที่ให้กับทางราชการเป็นอย่างปกติตลอดมา และต้องไม่มีพฤติการณ์ที่
จะทิ้งงานของทางราชการ
       ที่มา :  หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว168
                  ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2558