วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

การซ่อมแซมอาคาร ก็ต้องมีการกำหนดค่า K

         สำนักงบประมาณได้ตอบกระทู้ในกระดานถามตอบของสำนักงบประมาณว่า
งานซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง ซึ่ีงเบิกจ่ายในงบลงทุน ลักษณะค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง และมีองค์ประกอบการใช้วัสดุกก่อสร้าง สอดคล้องกับสูตรที่กำหนดไว้
ตามประเภทและลักษณะงานอาคาร ซึ่งประกอบด้วย ซีเมนต์ เหล็ก และวัสดุก่อสร้าง
(ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์)  ต้องนำสัญญาแบบปรับราคาได้มาใช้ 


แสดงความคิดเห็น