วันอังคารที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

การหักภาษี ณ ที่จ่าย หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผ่านระบบ GFMIS

     กรมบัญชีกลางได้รับแจ้งจากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่รับชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภค
โดยการจ่ายตรงเข้าบัญชีธนาคาร ผ่านระบบ GFMIS ว่า ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้
นิติบุคคล และไม่อยู่ในบังคับต้องถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ตามประมวลรัษฎากร
กรมบัญชีกลาง จึงมีหนังสือว่า กรณีที่หน่วยงานภาครัฐต้องชำระหนี้ค่าสาธารณูโภค
โดยการจ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ซึ่งได้แก่
การประปานครหลวง (8000001051) การประปาส่วนภูมิภาค (8000001576)
การไฟฟ้านครหลวง (8000001315) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (8000001038)
ให้บันทึกการขอเบิก โดยไม่ต้องระบุการหักภาษี ณ ที่จ่าย 

ที่มา  :  หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ว 59  ลงวันที่ 21 มีนาคม 2557

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง (มีนาคม 2557)

    1. บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
    2. บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง