วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ค่าวัสดุกับค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน

   การจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ตามหนังสือเวียนสำนักงบประมาณ
ที่ นร 0704/ว33 ลงวันที่ 18 มกราคม 2553 ได้ให้ความหมายของคำว่า ค่าใช้สอย
หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ และรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตาม
(11) ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  รวมถึง
ได้กำหนดด้วยว่า กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งสิ่งของและค่าแรงให้จ่ายจาก ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้ว
ย่อมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือไม่คงสภาพเดิม และให้หมาความรวมถึง
รายจ่าย (5) รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
แต่ไม่รวมถึงค่าจัดหาเครื่องยนต์ใหม่เพื่อใช้ในการซ่อมแซมรถยนต์ เมื่อพิจารณาแล้ว
จะเห็นได้ว่า เป็นรายจ่ายเพื่อการซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพย์สินเหมือนกัน
เพียงแต่เบิกจ่ายต่างหมวดรายจ่ายกัน และยากต่อการพิจารณาว่าจะต้องอยู่ใน
หมวดใด
     ทั้งนี้ ในหนังสือเวียนดังกล่าว ได้กำหนดว่า กรณีที่ส่วนราชการเป็นผู้ดำเนินการ
ซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเอง ให้ปฏิบัติดังนี้
     1. ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก ให้จ่ายจาก ค่าใช้สอย
     2. ค่าสิ่งของที่ส่วนราชการซื้อมาใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน
ให้จ่ายจาก ค่าวัสดุ
     เพื่อประกอบการทำความเข้าใจ ผู้เขียนขอนำข้อคำถามที่ได้มีผู้สอบถาม
ไปยังสำนักงบประมาณถึงความหมายและความแตกต่างของ ค่าใช้สอยและ
ค่าวัสดุ รวมถึงได้สอบถามถึงการซ่อมแซมซึ่งรวมแบตเตอรี่ซึ่งเป็นวัสดุ
อยู่ในรายการซ่อมแซมด้วย
      สำนักงบประมาณได้ให้คำตอบว่า การซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติมีอยู่ 2 กรณี คือ กรณีที่มีแต่ค่าแรงงาน
และกรณีที่มีทั้งค่าแรงงานและค่าสิ่งของ การเบิกจ่ายในหมวดค่าวัสดุ
จะเป็นกรณีส่วนราชการซื้อวัสดุมาซ่อมโดยไม่รวมค่าแรง ดังนั้น หากซื้อ
แบตเตอรี่มาเพื่อซ่อม ก็ให้เบิกในหมวดค่าวัสดุ แต่หากจ้างซ่อมแล้วมีการ
ใส่แบตเตอรี่ด้วย ก็ให้เบิกจ่ายจากค่าใช้สอย โดยไม่ต้องแยกการเบิกจ่าย

 
    แต่หากว่า แบตเตอรี่ที่ต้องการซื้อมาเพื่อซ่อม มีราคาเกินกว่า 5,000 บาท
ซึ่งจะต้องเข้าข่ายที่จะต้องเบิกจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนก
ประเภทรายจ่ายแล้ว ก็จะมีประเด็นที่ต้องพิจารณาเพิ่มเติม
   สำนักงบประมาณเคยมีการให้ข้อคำตอบไว้ว่า การจัดหาแบตเตอรี่ ก็เพื่อ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ถือเป็นการซ่อมแซมบำรุงรักษาสินทรัพย์ให้ใช้งาน
ได้ตามปกติ เนื่องจากแบตเตอรี่เป็นส่วนประกอบของรถยนต์จึงจัดเป็นค่าวัสดุ
 
 
   แสดงความคิดเห็น