วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท

   สำนักงบประมาณได้มีหนังสือเขียนซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายสำหรับค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ์ หรือค่าสิ่งก่อสร้างที่มีลักษณะ
คงทนถาวร และใช้เกณฑ์ราคาในการกำหนดงบรายจ่ายสำหรับค่าวัสดุที่มีวงเงิน
ต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท ค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยหรือต่อชุด
เกินกว่า 5,000 บาท และค่าสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยเกินกว่า 50,000 บาท
    โดยได้ซ้อมความเข้าใจในกรณีที่เมื่อผลการจัดซื้อจัดจ้างยุติแล้วมีผลทำให้
งบรายจ่ายของรายการงบประมาณรายจ่ายเปลี่ยนแปลงไปจากงบรายจ่ายที่ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณไว้เดิม เช่น
   1.  ได้ัรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน มีราคาต่อหน่วย 5,500 บาท
แต่ผลการจัดหาได้ วงเงิน 4,900 บาท ซึ่งจัดเป็นค่าวัสดุ ก็ให้โอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายในงบดำเนินงาน ลักษณะค่าวัสดุ
   2.  ได้ัรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบดำเนินงาน ลักษณะค่าวัสดุ
เป็นการจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร มีราคาต่อหน่วย 2,900 บาท
แต่ผลการจัดหาได้ วงเงิน 5,500 บาท ซึ่งจัดเป็นค่าครุภัณฑ์ ก็ให้โอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายในงบลงทุน ลักษณะค่าครุภัณฑ์ที่มา : หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0704/ว49 ลงวันที่ 23 เมษายน 2555

แสดงความคิดเห็น