วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

การดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมอุบัติเหตุในงานก่อสร้างของรัฐ

        คณะรัฐมนตรีได้ลงมติอนุมัติในหลักการมาตรการป้องกันและควบคุมอุบัติเหตุ
ในงานก่อสร้างของรัฐตามที่กระทรวงแรงงานและสวัสดิการและสังคมเสนอ 
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2543  ดังนี้
        1.  ให้กำหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างที่จะยื่นซองประกวดราคา ต้องจัดทำเอกสาร
แนบท้ายเอกสารประกวดราคาเกี่ยวกับ "ระบบการจัดการความปลอดภัยในการก่อสร้าง"
        2.  กำหนดให้ผู้รับจ้าง หรือผู้รับเหมาก่อสร้าง ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้าง
งานก่อสร้าง ตามข้อ 1. จัดทำแผนปฏิบัติงานความปลอดภัยในการทำงานอย่างละเอียด
และชัดเจน ให้สอดคล้องกับระบบการจัดการความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้าง 
แล้วยื่นต่อผู้ว่าจ้าง หรือเจ้าของโครงการ ก่อนการดำเนินการก่อสร้าง ภายใน 30 วัน
นับแต่วันทำสัญญาว่าจ้าง
        3.  กำหนดให้ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง หรือเจ้าของโครงการ เป็นผู้ควบคุมดูแล
และตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน่วยงานก่อสร้าง โดยให้ผู้รับจ้างปฏิบัติตามแผนปฏิบัติงาน
ความปลอดภัยตามข้อ 2. หรือผู้ว่าจ้างสามารถดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษาที่มีความสามารถ
ควบคุม ดูแล รับผิดชอบงานความปลอดภัย ในการทำงานก่อสร้างโดยตรง
        4.  กำหนดให้ผู้รับจ้าง หรือผู้รับเหมาต้องปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานตามข้อ 2. 
อย่างเคร่งครัด และสอดคล้องกับกฎหมาย และระเบียบที่กำหนดไว้ พร้อมรายงาน
ผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานดังกล่าว ให้แก่ผู้ว่าจ้าง หรือเจ้าของโครงการ
รับทราบ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง


แสดงความคิดเห็น