วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ประเภทอาคารตามมาตรการป้องกันและควบคุมอุบัติเหตุในงานก่อสร้างของรัฐ

        ประเภทของงานก่อสร้างที่ถูกกำหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างที่จะยื่นซองประกวดราคา ต้องจัดทำ
เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคา เกี่ยวกับ "ระบบการจัดการความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้าง"
เพื่อป้องกันและควบคุมอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้น  ได้แก่
        1. อาคารขนาดใหญ่ ที่มีพื้นที่อาคารรวมกันทุกชั้น หรือชั้นหนึ่งชั้นใดในหลังคาเดียวกัน 
เกิน 2,000 ตารางเมตร หรืออาคารที่มีความสูงตั้งแต่ 15 เมตร ขึ้นไป และมีพื้นที่อาคารรวมกันทุกชั้น
หรือชั้นหนึ่งชั้นใดในหลังคาเดียวกันเกิน 1,000 เมตร แต่ไม่เกิน 2,000 ตารางเมตร
        2. งานสะพานที่มีความยาวช่วงเกิน 30 เมตร หรืองานสะพานข้ามทางแยก หรือทางยกระดับ
หรือสะพานกลับรถยนต์ หรือทางแยกต่างระดับ
        3.  งานขุด หรือซ่อมแซม หรือรื้อถอนระบบสาธารณูปโภค ที่ลึกเกิน 3 เมตร
        4.  งานอุโมงค์ หรือทางลอด
        5.  งานก่อสร้างที่มีงบประมาณค่าก่อสร้างเกิน 300 ล้านบาท

แสดงความคิดเห็น