วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2556

การพิมพ์แบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP


                หนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ด่วนที่สุด ที่ ปช 0028/ว 009 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2555
เรื่อง การ ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกัน และปราบปราการทุจริตแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคล
เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2554 ข้อ 1 (2) ซึ่งกำหนดว่า บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้า
เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
(e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง
ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

                ดังนั้น เพื่อเป็นการยืนยันว่า  ส่วนราชการ/บริษัท/ห้าง/ร้าน ซึ่งเรียกว่า "ผู้ค้า" ได้ลงทะเบียน
เป็นผู้ค้ากับภาครัฐ ในระบบ e-GP ตามหนังสือดังกล่าวข้างต้น จึงจำเป็นต้องพิมพ์แบบแสดงข้อมูล
การลงทะเบียนในระบบ โดยมีขั้นตอนดังนี้    (คลิกที่รูปเพื่อดูภาพขนาดใหญ่)
  1. ลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานในระบบ e-GP ที่ www.gprocurement.go.th      2. คลิกเลือกข้อมูลผู้ค้า/พิมพ์แบบแสดงการลงทะเบียน
   3.  ระบบ จะแสดงข้อมูลการลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ         4.  เลื่อนหน้าจอไปด้านล่างสุด เพื่อคลิกเลือกพิมพ์แบบแสดงการลงทะเบียน       5.  ระบบจะแสดงแบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP       6.  คลิก print  เพื่อสั่งพิมพ์        แค่ 6 ขั้นตอนง่าย ๆ   ก็สามารถพิม์รายงานเพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบที่แสดงให้เห็นว่า
ได้เป็นผู้ค้าภาครัฐเรียบร้อยแล้ว

     หมายเหตุ   ตัวอย่างข้างต้นเป็นการแสดงข้อมูลของผู้ค้าภาครัฐที่เป็นส่วนราชการ
                         หน่วยงานเอกชนก็สามารถดำเนินการในรูปแบบเดียวกันได้

ที่มา :  คูู่มือการพิมพ์แบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP ตามประกาศฯ ของสำนักงาน ป.ป.ช.
     


แสดงความคิดเห็น