วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ครุภัณฑ์นอกมาตรฐานบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ

     ในกรณีที่จะตั้งงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง หรือกรณีที่ต้องการจะกำหนด
รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง สิ่งที่ควรพิจารณาขั้นต้นคือ
รายการดังกล่าวเป็นพัสดุที่อยู่ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ
หรือไม่ ซึ่งสามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ของสำนักงบประมาณ (www.bb.go.th)
แต่หากรายการดังกล่าวมีชื่ออยู่ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์แต่คุณสมบัติต่ำกว่า
หรือไม่มีรายการอยู่ในบัญชีราคามาตรฐานล่ะ
      ตัวอย่างกรณีครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
      ได้มีหน่วยงานสอบถามการจัดซื้อตู้เย็นขนาด 4.9 คิว ราคา 6,000 บาท
    


   ตัวอย่างกรณีไม่มีรายการอยู่ในบัญชีมาตรฐาน
   หน่วยงานต้องการจัดซื้อไม่ชักฟิวส์ และถุงมือยาง

       จะสังเกตได้ว่า สำนักงบประมาณจะให้คำตอบในลักษณะเดียวกันว่า เป็นรายการ
ที่สำนักงบประมาณมิได้กำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคาไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ อาจเป็นรายการวัสดุกรณีที่มีราคาจัดหาต่อหน่วย
หรือต่อชุด ไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท หรือเป็นรายการครุภัณฑ์กรณีที่มีราคาจัดหาต่อหน่วย
หรือต่อชุด เกินกว่า ๕,๐๐๐ บาทแล้วแต่กรณี ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ แจ้งตามหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร ๐๗๐๔/ว ๓๓ ลงวันที่ 
๑๘ มกราคม ๒๕๕๓ ดังนั้น หากมีความจำเป็นต้องจัดหารายการดังกล่าว ก็ให้
ดำเนินการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โดยคำนึงถึงความจำเป็นและเหมาะสม
กับการใช้งาน แล้วตรวจสอบราคาจากผู้แทนจำหน่ายตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด
๓ รายขึ้นไป โดยคำนึงถึงความจำเป็นและเหมาะสมกับการใช้งาน แล้วตรวจสอบราคา
จากผู้แทนจำหน่ายตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด ๓ รายขึ้นไป โดยอาจตรวจสอบ
ราคาจากผู้แทนจำหน่ายโดยตรง และ/หรือตรวจสอบข้อมูลของผู้ประกอบการเพิ่มเติม
ผ่านเว็บไซต์ www.google.co.th (ถ้ามี) เพื่อนำผลการสำรวจมาประกอบการพิจารณา
กำหนดประเภทรายจ่าย คุณลักษณะเฉพาะ และราคากลาง แล้วดำเนินการจัดหา
ตามแนวทางที่กำหนดไว้ในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุพ.ศ. ๒๕๓๕
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
        ดังนั้น หากมีรายการครุภัณฑ์ที่เข้าข่ายกรณีดังกล่าว สามารถนำคำตอบของ
สำนักงบประมาณไปเป็นแนวทางในการเสนอข้อมูลให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณา
ทั้งในด้านราคา และด้านคุณลักษณะเฉพาะได้ค่ะ
แสดงความคิดเห็น