วันอังคารที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2557

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการบุคคลภายนอก

          ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549
ข้อ 8 (3) กำหนดให้อธิบดีกรมบัญชีกลางแต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคา เพื่อทำหน้าที่
ในการเผยแพร่ประกาศเชิญชวน รับซองข้อเสนอด้านเทคนิค และพิจารณาคัดเลือกผู้มี
คุณสมบัติเบื้องต้น ควบคุมการเสนอราคาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และพิจารณาสมควร
รับการเสนอราคาของผู้มีสิทธิเสนอราคารายใด  โดยองค์ประกอบของคณะกรรมการ
ประกวดราคาจะต้องแต่งตั้งบุคคลที่มิได้เป็นข้าราชการซึีงมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ
อย่างน้อย 1 คน เป็นกรรมการด้วย ทั้งนี้ เพือความโปร่งใสในการจัดหาพัสดุ
          กรมบัญชีกลางจึงได้มีหนังสือเวียน ที่ กค 0408.3/ว 201  ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2549
ขอรายชื่อคณะกรรมการที่มิได้เป็นข้าราชการ จากสมาคมต่าง ๆ พร้อมทั้งแจ้งคุณสมบัติ
และลักษณะต้องห้ามของกรรมการบุคคลภายนอกไว้ ดังนี้
         1. เป็นผู้บรรลุนิติภาวะและมีสัญชาติไทย
         2. ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ใดๆ หรือมีผลประโยชน์ที่ได้เสีย
             ที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่ประสงค์จะเสนอราคาต่อหน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุ
              ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
         3. ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติด
         4. ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ
         5. ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ
              หรือหน่วยงานของภาคเอกชน
         6. ไม่เป็นผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานที่จัดหาพัสดุ