วันศุกร์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2557

วิธีตรวจสอบรายชื่อผู้ขาดคุณสมบัติ ของ ป.ป.ช.

          ป.ป.ช. ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐตรวจสอบบุคคล หรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา
ว่าต้องไม่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้ขาดคุณสมบัติของ ป.ป.ช.  โดยให้ตรวจสอบอย่างน้อย
2 ครั้ง คือ ตรวจสอบคราวเดียวการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น และ ตรวจสอบก่อนการทำสัญญา

          วิธีการ
          1.  เข้าเว็บไซต์ของ สำนักงาน ป.ป.ช.  ที่ www.nacc.go.th
          2.  เลือกเมนูศูนย์กำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  (ดังรูปที่ 1)
                                                                 รูปที่ 1


          3.  ระบบจะเข้าสู่หน้าต่างเว็บไซต์ศูนย์กำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
               เลือกเมนูรายชื่อผู้ขาดคุณสมบัติ  (ดังรูปที่ 2)
               

                                                   รูปที่ 2


             4.  ระบบจะแสดงหน้าเว็บรายชื่อผู้ขาดคุณสมบัติการเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ

               

                                                   รูปที่ 3