วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

แนวทางปฏิบัติในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้เสนอราคาที่เป็นกิจการร่วมค้า

     คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุได้มีหนังสือกำหนดแนวทางปฏิบัติ
ในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้เสนอราคาที่เป็นกิจการร่วมค้า
เพื่อให้การพิจารณาเกี่ยวกับคุณสมบัติของกิจการร่วมค้าเป็นไปตาม
แนวทางเดียวกัน ดังนี้

หลักการ
และคุณสมบัติด้านผลงาน
จดทะเบียน
เป็นนิติบุคคลใหม่
ไม่ได้จดทะเบียน
เป็นนิติบุคคลใหม่
หลักการ
ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา
นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคล
ที่เข้าร่วมค้าทุกราย
จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา
***เว้นแต่ ได้มีข้อตกลง
ระหว่างผู้ร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้

ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่ง
เป็นผู้รับผิดชอบหลัก
ในการ
เข้าเสนอราคากับทางราชการ
และแสดงหลักฐาน
ดังกล่าวมาพร้อมซองประกวดราคา***
คุณสมบัติด้านผลงาน สามารถนำผลงานก่อสร้าง
ของผู้ที่เข้าร่วมค้ามาใช้
แสดงเป็นผลงานก่อสร้าง
ของกิจการร่วมค้า
ที่เข้าประกวดราคาได้
นิติบุคคลทุกรายจะต้อง
มีผลงานตามที่ประกาศ
กำหนด
***เว้นแต่ ได้มีข้อตกลง
ระหว่างผู้ร่วมค้าเป็น
ลายลักษณ์อักษรกำหนดให้

ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่ง
เป็นผู้รับผิดชอบหลัก
ในการ
เข้าเสนอราคากับทางราชการ
และแสดงหลักฐานดังกล่าว
มาพร้อมซองประกวดราคา
สามารถใช้ผลงานก่อสร้าง
ของผู้ร่วมค้าหลักรายเดียว
เป็นผลงานก่อสร้างของ
กิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้

วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

งานวิจัยกับแนวปฏิบัติของคณะกรรมการ ป.ป.ช.

     มาตรา 103/7 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
ได้กำหนดมาตรการการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐไว้ 2 ประการ ได้แก่
    1. การให้หน่วยงานของรัฐจัดทำรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลาง การคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
    2. การให้บุคคล หรือนิติบุคคล ที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
แสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการต่อกรมสรรพากร
     โดยตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำ
และแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญา
กับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ดูคู่มือ ข้อ 2.4.3)
    จากมาตรการดังกล่าว ในส่วนของ ข้อ 1. ส่วนราชการผู้ให้ทุนจะเป็นผู้
ประกาศราคากลางตามแบบที่ สำนักงาน ป.ป.ช.กำหนด  ดังรูป


          โดยการประกาศดังกล่าว ให้ปรกาศภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่
ผู้มีอำนาจได้อนุมัติให้เงินสนับสนุนทุนการวิจัย 
          ทั้งนี้ หากในการวิจัยดังกล่าวมีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกินกว่า
100,000 บาท ก็จะต้องดำเนินการประกาศราคากลางในส่วนของการจัดซื้อ
จัดจ้างนั้น ตามแบบการประกาศราคากลางที่สอดคล้องกับงาน

      สำหรับมาตรการการให้บุคคล หรือนิติบุคคล ที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงาน
ของรัฐแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการต่อกรมสรรพากร นั้น 
ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณจะต้องกำหนดไว้ในข้อกำหนดคุณสมบัติ
ของผู้รับทุน แต่หากการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยดังกล่าวมีวงเงินเกิน 
2,000,000 บาท ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณจะต้องบันทึกข้อมูลสัญญา
หน่วยงานของรัฐในระบบบันทึกข้อมูลคู่สัญญาหน่วยงานของรัฐ บนเว็บไซต์
ของ สำนักงาน ป.ป.ช.