วันจันทร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2556

ค้นหาเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 13 หลัก จากชื่อผู้ขายนิติบุคคล

              คราวที่แล้ว ได้แนะนำเรื่องการสืบค้นข้อมูลเลขภาษีใหม่ของผู้ขายนิติบุคคล โดยสืบค้นจากเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 10 หลัก  ในครั้งนี้ จะได้นำเสนอการค้นหาข้อมูลผู้ขายจากชื่อนิติบุคคล ซึ่งก็จะรวมถึง เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 13 หลักด้วย โดยดำเนินการดังนี้    
              เข้าเว็บไซต์กรมสรรพากร http://www.rd.go.th/publish/313.0.html จะได้
              (คลิกที่รูปเพื่อดูภาพขนาดใหญ่)

              จะได้ข้อมูลเกี่ยวกับ บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์ เคมีภัณฑ์ จำกัด ดังรูป


                        ภาพ 2   หน้าจอแสดงข้อมูลของบริษัทที่สืบค้นข้อมูล

        ข้อแนะนำ    ควรพิมพ์ชื่อที่ต้องการค้นหาเพียงบางส่วน เพื่อความถูกต้องในการค้นหา
              แสดงความคิดเห็น