วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2556

ราคากลางที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง

     1.   ครุภัณฑ์
           (1) ให้ใช้ราคามาตรฐานตามที่สำนักงบประมาณกำหนด  (คลิกเพื่อตรวจสอบราคา)
           (2) หากไม่มีตาม (1) ให้ใช้ราคาที่เคยซื้อหลังสุดภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ หรือ 
                 ให้ใช้ราคาตลาด โดยสืบราคาจากท้องตลาด รวมทั้งเว็บไซต์ต่าง ๆ เป็นราคาอ้างอิง
                 ทั้งนี้ ให้พิจารณาจากความเหมาะสมของประเภทครุภัณฑ์ และประโยชน์ต่อทางราชการ
     2.   ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
           2.1 ยาในบัญชียาหลัก
                    (1) ให้ใช้ราคากลางตามประกาศของคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ ตามระเบียบ
                          สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ พ.ศ.2551
                          (คลิกเพื่อตรวจสอบราคา)
                    (2) หากไม่มีตาม (1) ให้ใช้ราคาที่เคยซื้อหลังสุดภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ
                    (3) หากไม่มีตาม (1) และ (2) ให้ใช้ราคาตลาด โดยสืบราคาจากท้องตลาด รวมทั้งเว็บไซต์                             ต่าง ๆ เป็นราคาอ้างอิง
           2.2 ยานอกบัญชียาหลัก
                    (1) ให้ใช้ราคากลางตามประกาศของคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ ตามระเบียบ
                          สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ พ.ศ.2551
                          (คลิกเพื่อตรวจสอบราคา)
                    (2) หากไม่มีตาม (1) ให้ใช้ราคาที่เคยซื้อหลังสุดภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ
                    (3) หากไม่มีตาม (1) และ (2) ให้ใช้ราคาตลาด โดยสืบราคาจากท้องตลาด รวมทั้งเว็บไซต์                             ต่าง ๆ เป็นราคาอ้างอิง
           2.3 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
                    (1) ให้ใช้ราคามาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขจัดทำขึ้นและเผยแพร่ทางเอกสาร
                          หรือเว็บไซต์ของศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข
                          (http://dmsic.moph.go.th)
                    (2) หากไม่มีตาม (1) ให้ใช้ราคาที่เคยซื้อหลังสุดภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ
                    (3) หากไม่มีตาม (1) และ (2) ให้ใช้ราคาตลาด โดยสืบราคาจากท้องตลาด รวมทั้งเว็บไซต์                             ต่าง ๆ เป็นราคาอ้างอิง
           2.4 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
                    (1) ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ให้ใช้ราคามาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
                          และการสื่อสาร (ปัจจุบันคือกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) กำหนด
                          (คลิกเพื่อตรวจสอบราคา)  หรือให้ใช้ราคาตลาด โดยสืบราคาจากท้องตลาด
                          รวมทั้งเว็บไซต์ต่างๆ เป็นราคาอ้างอิง ทั้งนี้ ให้พิจารณาจากความเหมาะสม
                          ของประเภทสินค้าและบริการ และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ
                     (2) การพัฒนาซอฟต์แวร์ประเภทโปรแกรมประยุกต์ ให้ใช้ราคามาตรฐานที่กระทรวง
                           เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ปัจจุบันคือกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
                           และสังคม) กำหนด  (คลิกเพื่อตรวจสอบราคา)  หรือให้ใช้ราคาตลาด โดยสืบราคา
                           จากท้องตลาด รวมทั้งเว็บไซต์ต่างๆ เป็นราคาอ้างอิง ทั้งนี้ ให้พิจารณาจาก
                           ความเหมาะสมของประเภทสินค้าและบริการ หรืองานโครงการ และเป็นประโยชน์
                           ต่อทางราชการ
     3.  การจ้างที่ปรึกษา
          ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการคิดอัตราค่าตอบแทนที่ปรึกษาที่สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
กำหนด หากไม่มีหลักเกณฑ์ในการคิดอัตราค่าตอบแทนที่ปรึกษาตามที่สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
กำหนด ให้พิจารณาจากวุฒิการศึกษา และประสบการณ์ของที่ปรึกษาเป็นสำคัญ

     4.  การจ้างงานวิจัยหรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย
          ให้กำหนดอัตราค่าจ้างโดยพิจารณาจากวุฒิการศึกษา และประสบการณ์ของที่ปรึกษาเป็นสำคัญ

     5. การจ้างออกแบบและควบคุมงาน 
           ใช้อัตราตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ราคาค่าก่อสร้างไม่เกิน 10 ล้านบาท ให้จ่ายค่าออกแบบหรือค่าควบคุมงานอย่างใดอย่างหนึ่งในอัตราร้อยละ 2 ของค่าก่อสร้าง สำหรับส่วนที่เกิน 10 ล้านบาท  ให้จ่ายในอัตราร้อยละ 1.75 ของวงเงินค่าก่อสร้าง (ข้อ 119)  หรือระเบียบอื่นของหน่วยงานนั้น ๆ กำหนดเป็นราคาอ้างอิง

ที่มา  หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว129
         ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2556

แสดงความคิดเห็น