วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2555

หน่วยนับในระบบ GFMIS และระบบ e-GPหน่วยนับ/หน่วยสั่งซื้อ
ข้อความของ
หน่วยการวัด
หน่วยนับ/หน่วยสั่งซื้อ
ข้อความของ
หน่วยการวัด
หน่วยนับ/หน่วยสั่งซื้อ
ข้อความของ
หน่วยการวัด
'
นิ้ว
KMH
กิโลเมตรต่อชั่วโมง
PPT
อัตราส่วนล้านล้าน
"2
ตารางนิ้ว
KMN
เคลวิน/นาที
PRD
งวด
"3
ลูกบาศก์นิ้ว
KMS
เคลวิน/วินาที
PRS
คน
%O
ต่อ mille
KPA
กิโลปาสคาล
PT
ไพนท์, หน่วยวัดขนาดของเหลว US
A/V
ซีเมนส์ต่อเมตร
KVA
กิโลโวลต์แอมแปร์
QML
กิโลโมล
ACR
เอเคอร์
L
ลิตร
QT
ควอรท,หน่วยวัดขนาดของเหลว US
AU
หน่วยนับกิจกรรม
LB
US ปอนด์
RF
มิลลิฟาเรด
BAG
ถุง
LHK
ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร
RHO
กรัม/ลูกบาศก์เซนติเมตร
BK
เล่ม
LMI
ลิตร/นาที
RM
รีม
BPH
แกลลอนต่อชั่วโมง (US)
LMS
ลิตร/โมลวินาที
ROL
Roll (ม้วน)
BT.
ขวด
LPH
ลิตรต่อชั่วโมง
R-U
นาโนฟาเรด
C3S
ลูกบาศก์เซนติเมตร/วินาที
LT
Kilotonne
SHE
ผืน
CAB
ตู้
M
เมตร
SHT
แผ่น
CAN
กระป๋อง
M/L
โมลต่อลิตร
ST
ชุด
CAR
คัน
M/M
โมลต่อลูกบาศก์เมตร
STK
ท่อน
CCM
ลูกบาศก์เซนติเมตร
M/S
เมตร/วินาที
SYS
ระบบ
CD3
ลูกบาศก์เดซิเมตร
M2
ตารางเมตร
T
หลักพัน
CL
เซนติลิตร
M-2
1 / ตารางเมตร
TM
ครั้ง
CM
เซนติเมตร
M2S
ตารางเมตร/วินาที
TO
ตัน
CM2
ตารางเซนติเมตร
M3
ลูกบาศก์เมตร
TOM
ตัน/ลูกบาศก์เมตร
CMS
เซนติเมตร/วินาที
M3H
ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
TON
US ตัน
CRT
กล่อง
M3S
ลูกบาศก์เมตร/วินาที
TUB
ท่อ
CT
คาร์ตัน
MAC
เครื่อง
U1
แท่ง
CUP
ถ้วย
MD
มัด
U10
ขด
CV
หีบ
MEJ
เมกะจูล
U11
โคม
DAY
วัน
MG
มิลลิกรัม
U12
คิว
DEG
องศา
MGL
มิลลิกรัม/ลิตร
U13
ปี๊บ
DM
เดซิเมตร
MGO
เมกะโอมห์
U14
ซอง
DR
ถัง
MGQ
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
U15
ดวง
DZ
โหล
MH
เมตร/ชั่วโมง
U16
ดอก
EA
ชิ้น
MHV
เมกะโวลต์
U17
แผง
EML
หน่วยเอมไซน์/มิลลิลิตร
MI
ไมล์
U18
ตลับ
EU
หน่วยเอมไซน์
MI2
ตารางไมล์
U19
เที่ยว
FIL
แฟ้ม
MIN
นาที
U2
ตัว
FOZ
ออนซ์หน่วยวัดของเหลว US
MIS
ไมโครวินาที
U20
นัด
FT
ฟุต
ML
มิลลิลิตร
U21
แท่น
FT2
ตารางฟุต
MLI
Milliliter act. ingr.
U22
บาน
FT3
ลูกบาศก์ฟุต
MM
มิลลิเมตร
U23
ใบ
FYR
กิกะจูล
MM2
ตารางมิลลิเมตร
U24
ภาพ/รูป
G
กรัม
MM3
ลูกบาศก์มิลลิเมตร
U25
เรือน
GA
US แกลลอน
MN
เมกะนิวตัน
U26
ล้อ
GAU
กรัมทองคำ
MNM
มิลลินิวตัน/เมตร
U27
ลัง
GL
gram act.ingrd / liter
MPG
ไมล์ต่อแกลลอน (US)
U28
วง
GLI
กรัม/ลิตร
MPL
มิลิโมลต่อลิตร
U29
เส้น
GM
กรัมต่อโมล
MPS
มิลลิปาสคาลวินาที
U3
ลูก
GM2
กรัม/ตารางเมตร
MS
พิโควินาที
U30
หลอด
GM3
กรัมต่อลูกบาศก์เมตร
MS2
เมตร/วินาทีกำลังสอง
U31
หลัง
GOH
กิกะโอห์ม
MSC
ไมโครซเมนส์ต่อเซนติเมตร
U32
เม็ด
GPM
แกลลอนต่อไมล์ (US)
MSE
มิลลิวินาที
U33
ไมโครแอมแปร์
GRO
ตัวใหญ่
MTH
เดือน
U34
ไมโครฟาเรด
GRP
กลุ่ม
MWH
เมกะวัตต์ ชั่วโมง
U35
ไมโครเมตร
H
ชั่วโมง
NA
นาโนแอมแปร์
U36
ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร
HA
เฮกตาร์
NAM
นาโนเมตร
U37
ไมโครลิตร
HL
เฮกโตลิตร
NG
Gram act. ingrd.
U4
กระสอบ
HR.
ชั่วโมง
NI
กิโลนิวตัน
U40
ไมโครกรัม/ลิตร
IB
พิโคฟาเรด
NM
นิวตัน/เมตร
U5
กรง
JKG
จูล/กิโลกรัม
NMM
นิวตัน/ตารางมิลลิเมตร
U6
กรอบ
JMO
จูล/โมล
NS
นาโนวินาที
U7
กระถาง
JOB
งาน
OC
ออนซ์
U8
กระบอก
KAI
Kilogram act. ingrd.
P
จุด
U9
ก้อน
KD3
กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เดซิเมตร
PAA
คู่
UNT
หน่วย
KG
กิโลกรัม
PAC
แพค/ห่อ
VAL
วัสดุที่คิดมูลค่าเท่านั้น
KGM
กิโลกรัม/โมล
PAL
แพลเลต
VAM
โวลต์แอมแปร์
KGS
กิโลกรัมต่อวินาที
PAS
ปาสคาลวินาที
WKS
สัปดาห์
KIK
kg act.ingrd. / kg
PC.
เมกะโวลต์แอมแปร์
Y
ปี
KJK
กิโลจูล/กิโลกรัม
PGL
กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
YD
หลา
KJM
กิโลจูล/โมล
PMI
หนึ่ง/นาที
YD2
ตารางหลา
KM
กิโลเมตร
PPB
อัตราส่วนพันล้าน
YD3
ลูกบาศก์หลา
KM2
ตารางกิโลเมตร
PPM
อัตราส่วนล้าน

หมายเหตุ:  เรียงลำดับตามตัวอักษรภาษาอังกฤษ 
แสดงความคิดเห็น