วันอังคารที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2555

หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการจากบุคคลธรรมดา


 
ความเป็นมา

............ตามที่ส่วนราชการได้ปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ได้ถือปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือเช่าทรัพย์สินที่ได้ปฏิบัติตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535
และที่แก้ไขเพิ่มเติม กรณีการจัดหาที่มีวงเงินตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป นั้น หากเป็นการจัดซื้อจัดจ้างตามปกติ ไม่ได้สำรองจ่ายเงินสด ออกไปก่อน ส่วนราชการจะต้องจัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง หรือที่รู้จักกันดีในตามของใบ PO และหากผู้ขายรายนั้น ยังไม่มีอยู่ในระบบก็จะต้องสร้างผู้ขายให้อยู่ในระบบเสียก่อน จึงจะสามารถทำใบ PO ส่งเข้าในระบบได้
  
หลักเกณฑ์ 
..........จากการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ยอดของการสร้างผู้ขายที่เป็นบุคคลธรรมดาเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณ ส่วนราชการ ต้องสร้างผู้ขาย รายแล้วรายเล่า จนมาถึงวันที่ 2 พฤษภาคม 2549 กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได้ออกหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.3/ว.33 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง
ตามสัญญาจ้างเหมาบริการ จากบุคคลภายนอก ทั้งในกรณีีการจ้างลูกจ้าง ที่ไม่ได้เกิดจากคำสั่งจ้าง
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง การจ้างที่ปรึกษาทั่วไป หรือการจ้างกรณีอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน กับการจ้างเหมาบริการ โดยไม่ต้องจัดทำ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ตามแบบ บส.01 หรือ บส.01-1 ทั้งนี้ ให้ตั้งเบิกเงินเพื่อจ่ายเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ของส่วนราชการ ตามแบบ ขบ.02 เพื่อให้ส่วนราชการ
นำเงินไปจ่าย ให้กับผู้รับจ้างโดยตรง
  
วิธีปฏิบัติ 
 1. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ตามปกติ
2. ทำเรื่องขอเบิกเงิน โดยใช้แบบ ขบ.2
3. ส่วนราชการจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างโดยตรง
  
ข้อเปรียบเทียบระหว่างการซื้อสินค้ากับการจ้างเหมาบริการจากบุคคลธรรมดา
 จากหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติของหนังสือเวียนดังกล่าวข้างต้น ทำให้เกิดความแตกต่าง
ระหว่างการซื้อสินค้า กับการจ้างเหมาบริการ จากบุคคลธรรมดา ดังนี้
รายการ
วิธีการปฏิบัติงาน
หมายเหตุ
การซื้อสินค้า
การจ้างเหมาบริการ
1. ขั้นตอนการดำเนินงานตามระเบียบสำนักนายกฯตามระเบียบสำนักนายกฯ
เหมือนกัน
2. ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้างหนังสือราชการ
และ บส.01
หนังสือราชการ
แตกต่างกัน
3. ข้อมูลผู้ขายในระบบ GFMISต้องมีอยู่ในระบบ GFMISไม่ต้องมีอยู่ในระบบ GFMIS
แตกต่างกัน
4. การขอเบิกขบ.01ขบ.02
แตกต่างกัน
5. การจ่ายเงินโอนเข้าบัญชีเงินฝากโดยตรงโอนเข้าบัญชีส่วนราชการ เพื่อให้ส่วนราชการนำเงินไปจ่าย
แตกต่างกัน

จากตารางการเปรียบเทียบข้างต้น เราจะเห็นได้ว่า มีเพียงขั้นตอนการดำเนินงานแค่การปฏิบัติตาม
ข้อดีและข้อเสียของการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
ข้อดี
1. ประหยัดเวลาในสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย
2. ทำให้ปริมาณการสร้างข้อมูลหลักผู้ขายในระบบให้ไม่เพิ่มจำนวนเป็นทวีคูณเหมือนที่เป็นอยู่
3. ช่วยให้ระบบไม่เกิดความล่าช้า
4. ประหยัดเวลาในการจัดทำเอกสาร เนื่องจาก ลดขั้นตอนในการจัดทำ และนำส่ง บส.01
ข้อเสีย
1. ผู้รับจ้างไม่สามารถรับเงินได้โดยตรง
2. ผู้รับจ้างต้องเสียเวลาเดินทางมารับเงินจากส่วนราชการ
3. ส่วนราชการต้องกลับมารับภาระการจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างเหมือนระบบเดิม

กล่าวโดยสรุปแล้ว หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการจากบุคคลธรรมดา
มีข้อดีมากกว่าข้อเสีย และคงจะเป็นที่ชื่นชอบสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุส่วนใหญ่ที่ต้องสร้างผู้ขายในระบบ
ทุกวัน ก็คงต้องขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่เล็งเห็นปัญหา จนทำให้เกิดหลักเกณฑ์นี้ขึ้นมา

*****************************
ที่มา : หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.3/ว.33 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2549 (download ได้ที่นี่)download file บทความ ได้ที่นี่
แสดงความคิดเห็น