วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2555

กลุ่มบัญชีผู้ขาย ในระบบ GFMIS


กลุ่มบัญชีผู้ขาย
                     กลุ่มบัญชีผู้ขายมีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องจดจำไว้ให้แม่นยำ เพราะเมื่อใดที่จำเป็นจะต้องสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย ก็ต้องใช้รหัสกลุ่มบัญชีในการบันทึกรายการ ดังนั้น เราจะต้องจำแนกให้ได้ว่า ผู้ขายที่จะสร้างนั้นอยู่ในกลุ่มใด  ซึ่งกลุ่มบัญชีผู้ขายนี้แบ่งออกเป็น 7 กลุ่มคือ
                    1.    กลุ่ม  1000  คือ กลุ่มผู้ขายนิติบุคคล เช่น บริษัท, ห้างหุ้นส่วนจำกัด และไม่อยู่ในรหัส
ผู้ขายที่กรมบัญชีกลางเป็นผู้สร้างให้ (กลุ่ม
5000)  ทั้งนี้ รวมถึง กิจการร่วมค้า, ห้างหุ้นส่วนสามัญ ซึ่งมีลักษณะเป็นบุคคลธรรมดา แต่มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีเป็นของหน่วยงาน ก็ให้รวมอยู่ในกลุ่ม 1000  แต่เมื่อสร้างข้อมูลหลักผู้ขายแล้ว จะต้องทำแบบขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย ว่าหักภาษีเช่นเดียวกับบุคคลธรรมดา  สำหรับคำค้นหาสำหรับผู้ขายกลุ่มนี้คือ รหัสผู้เสียภาษี 13 หลัก (จากเดิมมี 10 หลัก)  โดยรหัสผู้ขายในกลุ่มนี้จะขึ้นต้นด้วย 1  จากระบบ และ ตามด้วย Running Number จากระบบ 9 หลัก  (1XXXXXXXXX)  
                    2.    กลุ่ม  2000  คือ กลุ่มผู้ขายบุคคลธรรมดา ห้างร้านต่างๆ ที่มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีขึ้นต้นด้วย 1 คำค้นหาสำหรับผู้ขายกลุ่มนี้คือ เลขประจำตัวบัตรประชาชน 13 หลัก รหัสผู้ขายในกลุ่มนี้จะขึ้นต้นด้วย 9 จากระบบ และตามด้วย Running Number จากระบบ 9 หลัก (9XXXXXXXXX)
                    3.    กลุ่ม  3000  คือ กลุ่มส่วนราชการ เพื่อการเบิกจ่ายผ่านส่วนราชการแล้วจ่ายต่อให้ผู้ขาย (เช่นการเบิกจ่ายเพื่อชำระเงินให้ผู้ขายต่างประเทศ หรือการเบิกเพื่อชำระผู้ขายในกรณีมูลค่าสั่งซื้อ
สั่งจ้างต่ำกว่า 5000 บาท) หรือการเบิกแทนกัน หรือการซื้อขายระหว่างส่วนราชการด้วยกัน รหัสผู้ขายในกลุ่มนี้จะขึ้นต้นด้วย V ตามด้วยรหัสหน่วยงาน 4 หลัก และ 5 หลักสุดท้ายของหน่วยเบิกจ่าย
(V Y Y Y Y Z Z Z Z Z)
           4.    กลุ่ม  4000  คือ กลุ่มส่วนราชการ สำหรับตั้งเบิกเพื่อให้กรมบัญชีกลางโอนเงินให้
และนำไปใช้จ่ายภายในหน่วยราชการ เช่น เงินเดือนข้าราชการ  รหัสผู้ขายในกลุ่มนี้จะขึ้นต้นด้วยA ตามด้วยรหัสหน่วยงาน 4   หลัก และ 5 หลักสุดท้ายของหน่วยเบิกจ่าย (A Y Y Y Y Z Z Z Z Z)
                    5.    กลุ่ม  5000  คือ กลุ่มเจ้าหนี้อื่นที่สามารถทำการจ่ายตรงได้  โดยผู้ขายในกลุ่มนี้กรมบัญชีกลางเป็นผู้สร้างให้กับทุกส่วนราชการ ส่วนราชการสามารถใช้ได้เลยโดยไม่ต้องขออนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย ทั้งนี้ส่วนราชการจะไม่สามารถสร้างข้อมูลหลักผู้ขายในกลุ่มนี้ได้ รหัสผู้ขายในกลุ่มนี้จะขึ้นต้นด้วย 8 จากระบบ และตามด้วย Running Number จากระบบ 9 หลัก (8 x x x x x x x x x)
                            ทั้งนี้ ผู้ขายกลุ่ม 5000 ที่กรมบัญชีกลางสร้างให้กับทุกส่วนราชการ ได้แก่
5.1    บริษัท ทศท. คอร์ปอเรชั่น จำกัด                                    8000001031                            
5.2    บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)                    8000001314                           
5.3    บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)                                          8000001313                            
5.4    การไฟฟ้านครหลวง                                                        8000001315                            
5.5    กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำ (กสจ.)         8000000996                            
5.6    องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์                                     
        เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 4102000142                               8000000028                                     
        5.6.1  สำนักงานกิจการโรงพิมพ์    
        5.6.2  โรงงานผลิตกระดาษ สำหรับใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์และโทรสาร                                    
        5.6.3  สำนักงานกิจการโรงงานในอารักษ์                                     
        5.6.4  สำนักงานรักษาความปลอดภัย                           
5.7    องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์                                    
          เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 4102030804                              8000001406                                    
          5.7.1  สำนักงานกิจการการเกษตร การอุตสาหกรรมและบริการ                          
5.8    การประปานครหลวง                                                         8000001051                          
5.9    การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค                                                       8000001038                          
5.10  การประปาส่วนภูมิภาค                                                      8000001576                          
5.11  กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ                                    8000001021                          
5.12  บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด                                               8000001675                          
5.13  องค์การรับส่งสินค้าและพัสุภัณฑ์ (ยุบเลิก 1 ก.พ. 2549)    8000000003                          
5.14  องค์การแบตเตอรี่                                                               8000000014                          
5.15  องค์การเภสัชกรรม                                                             8000000016                          
5.16  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการ
         และสวัสดิภาพครู  และบุคลากรทางการศึกษา (
         องค์การค้าของคุรุสภา หรือสกสค.)                                    8000000036
5.17  สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา                  8000000026                          
5.18  องค์การสหประชาชาติ                                                        8000001966
                    6.    กลุ่ม  6000  คือ กลุ่มผู้ขายต่างประเทศทั้งนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา  การสร้างผู้ขายในกลุ่มนี้จะใช้สำหรับกรณีที่ส่วนราชการซื้อหรือจ้างจากผู้ขายที่อยู่ในต่างประเทศ โดยการจ่ายชำระเงินจะไม่ได้เป็นการจ่ายตรงให้กับผู้ขาย แต่ส่วนราชการจะเป็นผู้รับเงิน และนำไปจ่ายต่อให้กับผู้ขาย คำค้นหาสำหรับผู้ขายกลุ่มนี้คือ Passport Number หรือรหัสประเทศ+เลขประจำตัว ผู้เสียภาษีของผู้ขายต่างประเทศ รหัสผู้ขายในกลุ่มนี้จะขึ้นต้นด้วย 7 จากระบบ และตามด้วย Running Number จากระบบ
9 หลัก
(7
XXXXXXXXX)

                    7.    กลุ่ม  7000  คือ กลุ่มเจ้าหนี้อื่นที่ต้องทำการเบิกหักผลักส่งไม่รับตัวเงิน  รหัสผู้ขาย
ในกลุ่มนี้จะขึ้นต้นด้วย O (โอ)  ตามด้วยรหัสหน่วยงาน 4 หลัก และ 5 หลักสุดท้ายของหน่วยเบิกจ่าย
(O Y Y Y Y Z Z Z Z Z)
                    กลุ่มบัญชีผู้ขาย 5000  และ 7000  กรมบัญชีกลางจะเป็นผู้ทำการสร้างข้อมูลหลักผู้ขายให้กับทุกส่วนราชการ

                    รหัสผู้ขายดังกล่าวข้างต้น สามารถสรุปเป็นแผนภูมิภาพเพื่อง่ายต่อการจดจำได้ดังนี้
  • กลุ่ม 1000  ====>  1XXXXXXXXX
  • กลุ่ม 2000  ====>  9XXXXXXXXX                X =  Running Number  จากระบบ
  • กลุ่ม 3000  ====>  VYYYYZZZZZ                  Y =  รหัสหน่วยงาน 4 หลัก 
  • กลุ่ม 4000  ====>  AYYYYZZZZZ                  Z =  5 หลักสุดท้ายของหน่วยเบิกจ่าย
  • กลุ่ม 5000  ====>  8XXXXXXXXX
  • กลุ่ม 6000  ====>  7XXXXXXXXX
  • กลุ่ม 7000  ====>  OYYYYZZZZZ    แสดงความคิดเห็น