วันอังคารที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ค้นหาเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 13 หลัก ของผู้ขายนิติบุคคล

       จากการที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรนิติบุคคล
จาก 10 หลัก เป็น 13 หลัก ส่งผลให้มีการแก้ไขข้อมูลภาษีของผู้ขายในระบบ GFMIS
โดยเฉพาะเมื่อต้องการบันทึกข้อมูลใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า หรือ บส.01 เจ้าหน้าที่พัสดุ
จะต้องกรอกข้อมูลรหัสประจำตัวผู้เสียภาษี โดยเปลี่ยนจาก 10 หลัก เป็น 13 หลัก
ทั้งนี้ หากเจ้าหน้าที่พัสดุท่านใด ต้องการสืบค้นรหัสประจำตัวผู้เสียภาษี หรือข้อมูล
อื่น ๆ ที่เกี่ยวกับผู้ขายนิติบุคล สามารถเข้าไปตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ของกรมสรรพากร
โดยงานพัสดุ 1 ได้สรุปวิธีการสืบค้น โดยคลิกจาก link ด้านล่างได้เลยค่ะ
 http://office.nu.ac.th/psd/New%20Folder/codetax.htm

วันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2555

การกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานการตรวจรับงานโครงการขุดลอกคูคลอง

     ตามหนังสือสำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 147  ลงวันที่ 20 เมษายน 2555 คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ.) ได้กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานการตรวจรับงานของโครงการขุดลอกคูคลองไว้ดังนี้
  1. ก่อนการขุดลอก ขอให้ดำเนินการสำรวจ ตรวจสอบสถานที่ดำเนินการ เช่น สภาพภูมิประเทศ และความลึกของท้องน้ำ ค่าระดับท้องคลอง เป็นต้น
  2. ประมาณการปริมาณดินก่อนขุดลอก รวมถึง แบบรูป รายการละเอียดของงานในแต่ละงานโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ตรงตามมาตรฐานของงานของแต่ละส่วนราชการ เพื่อประกอบการจัดจ้าง
  3. ตรวจสอบปริมาณดินหลังขุดลอก โดยตรวจสอบปริมาณงานดินที่ขุดได้ และเปรียบเทียบกับปริมาณงานที่กำหนด โดยมีผู้รับผิดชอบลงนาม ตรวจสอบ ก่อนดำเนินงาน ระหว่างการดำเนินงาน และเมื่อดำเนินงานแล้วเสร็จ เพื่อประโยชน์ในการตรวจรับงาน และการเบิกจ่ายเงิน
  4. ขอให้มีการถ่ายรูปสถานที่ก่อนการดำเนินงาน ระหว่างการดำเนินงาน และเมื่อดำเนินงานแล้วเสร็จ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ และจัดทำรายงานการตรวจรับงานเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการ

ที่มา  http://new.cmatthai.net/images/docx/mofGPC04213_c147_200455.pdf