วันพุธที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2555

การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

                คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้มีหนังสือหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวพอ) 0421.3/ว347  ลงวันที่ 5 กันยายน 2555  เพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารประกวดราคา โดยยกเลิกหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพอ) 0421.3/ว351  ลงวันที่ 22 กันยายน 2553 และได้ซักซ้อมความเข้าใจให้หน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ 2 เรื่องหลัก  ดังนี้
                1.  การกรอกปริมาณวัสดุในบัญชีรายการก่อสร้าง
                     ตามเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ระบุเงื่อนไขไว้ในข้อ 4.2 ว่า "ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุ ในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน"  กรณีนี้หมายความว่า หน่วยงานผู้จัดหาพัสดุต้องกำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และผู้เสนอราคาจะต้องนำบัญชีรายการก่อสร้าง หรือใบแจ้งปริมาณงานมายื่น โดยต้องกรอกปริมาณวัสดุในบัญชีดังกล่าวให้เรียบร้อย แต่ผู้เสนอราคายังไม่ต้องกรอกรายละเอียดของราคา เนื่องจากในวันยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิคยังมิได้มีการเสนอราคา และเมื่อผลการประกวดราคาได้ผู้เสนอราคารายต่ำสุดแล้ว ให้คณะกรรมการประกวดราคาแจ้งให้ผู้เสนอราคารายต่ำสุดดังกล่าวมากรอกจำนวนเงินให้ตรงกับราคาที่เสนอไว้ ก่อนเสนอผู้มีอำนาจสั่งซื้อสั่งจ้างต่อไป
                 2.  การคืนหลักประกันซอง
                      2.1  ตามตัวอย่างเอกสารประกวดราคาซื้อและจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ 5. วรรคสอง กำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการคืนหลักประกันซองไว้ว่า "หลักประกันซองตามข้อนี้ กรม* จะคืนให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้ค้ำประกันภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่ได้คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ำสุดจะคืนให้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว"  กรณีนี้หมายความว่า  จะคืนหลักประกันซองให้แก่ผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้นั้น จะต้องปรากฏว่า หัวหน้าหน่วยงานผู้จัดหาพัสดุ หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจได้ให้ความเห็นชอบในรายงานที่คณะกรรมการประกวดราคารวบรวมรายละเอียดเสนอหัวหน้าหน่วยงาน หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ หลังจากกระบวนการเสนอราคาสิ้นสุดลง ตามนัยระเบียบฯ ข้อ 10 (4) แล้ว จึงจะสามารถคืนหลักประกันซองให้แก่ผู้เสนอราคารายอื่น ๆ ได้ เว้นแต่ผู้เสนอราคาต่ำสุด หน่วยงานผู้จัดหาจะคืนให้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้เสนอราคาพ้นจากข้อผูกพันแล้วเท่านั้น  (คำว่า "กรม"  หมายถึง หน่วยงานผู้ดำเนินการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์)
                        2.2  ในกรณที่มีการยกเลิกประกวดราคา เมื่อหน่วยงานได้ประกาศยกเลิกการประกวดราคาแล้ว ไม่ว่าจะดำเนินการประกวดราคาใหม่หรือไม่ก็ตาม ให้หน่วยงานที่จัดหาพัสดุรีบดำเนินการคืนหลักประกันซองให้แก่ผู้เสนอราคาทุกรายโดยเร็ว ทั้งนี้ จะต้องไม่เกิน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้มีการประกาศยกเลิกการประกวดราคา
แสดงความคิดเห็น