วันจันทร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2555

มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสด้านการจัดหาพัสดุ (การจัดซื้อจัดจ้าง)

      มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสด้านการจัดหาพัสดุ (การจัดซื้อจัดจัดจ้าง) เป็นเกณฑ์มาตรฐานด้านหนึ่ง และเป็นด้านแรก จากเกณฑ์มาตรฐาน 7 ด้าน ตามมาตรฐานความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐที่กำหนดภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

     ทั้งนี้เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส 7 ด้าน ได้แก่

 1. มาตรฐานความโปร่งใสด้านการจัดหาพัสดุ (การจัดซื้อจัดจ้าง)
 2. มาตรฐานความโปร่งใสด้านการบริหารงาน
 3. มาตรฐานความโปร่งใสด้านการให้บริการแก่ประชาชน
 4. มาตรฐานความโปร่งใสด้านการการบริหารงานบุคคล
 5. มาตรฐานความโปร่งใสด้านการบริหารงบประมาณ
 6. มาตรฐานความโปร่งใสด้านการติดตามและประเมินผล
 7. มาตรฐานความโปร่งใสด้านการเปิดเผยและการเข้าถึงข้อมูลข่าวรของทางราชการ
     ทำให้เราได้เห็นว่า สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (สขร.) การให้ความสำคัญ
ด้านการจัดหาพัสดุ จึงได้จัดให้ด้านการจัดหาพัสดุเป็นเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสด้านแรก โดย มาตรฐานความโปร่งใสด้านการจัดหาพัสดุ (การจัดซื้อจัดจ้าง) เป็นมาตรฐานที่เสริมสร้างกระบวนการเพื่อให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมและเป็นประโยชน์ต่อการสร้างความเชื่อถือให้กับหน่วยงานภาครัฐ โดยเป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง และการสร้ามาตรฐานในการจัดหาพัสดุ (การจัดซื้อจัดจ้าง ที่ตอบสนองต่อความต้องการของหน่วยงานและชุมชน รวมทั้งเป็นการเปิดเผยให้เห็นถึงขั้นตอนและกระบวนการจัดหาพัสดุ และการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน โดยมีตัวชี้วัดมาตรฐานความโปร่งใสด้านการจัดหาพัสดุ 6 ประการ  ได้แก่
 1. การเผยแพร่กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ
 2. การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปี
 3. การดำเนินการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหาพัสดุ
 4. การกำหนดและการประกาศหลักเกณฑ์ในการพิจารณาและการตัดสินผลการจัดหาพัสดุแต่ละรายการ/โครงการ
 5. การสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน
 6. การประเมินผลการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหาพัสดุในปีงบประมาณ
ที่มา  :  คู่มือการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสสำหรับหน่วยงานภาครัฐ
แสดงความคิดเห็น