วันพฤหัสบดีที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2557

การจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่าย

       การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการ
ที่บุคคล หรือ นิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ บังคับใช้กับสัญญา
ที่เกี่ยวกับการจัดหาพัสดุของหน่วยงานของรัฐตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุ หรือระเบียบข้อกำหนด กฎ หรือข้อบังคับว่าด้วยการพัสดุ
ของหน่วยงานของรัฐ สัญญาสัมปทาน และสัญญาให้ทุนสนับสนุนของหน่วยงาน
ของรัฐเพื่อการวิจัย หรือเพื่อดำเนินกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่ 
2,000,000.- บาท (สองล้านบาท) ขึ้นไป  (แก้ไขตามประกาศคณะกรรมการป้องกัน
      สำหรับการดำเนินการ ให้รายงานให้คณะกรรมการป.ป.ช. และกรมสรรพากร
ทราบ ดังนี้
     1. กรณีหน่วยงานของรัฐซึ่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
(
e-Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ให้รายงาน
ข้อมูลของคู่สัญญาผ่านระบบ (e-Government Procurement : e-GP
ของกรมบัญชีกลาง
    2. กรณีหน่วยงานของรัฐมิได้ดำเนินการจัดจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
(e-Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ให้รายงานข้อมูล