วันศุกร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2560

ผังบัญชีมาตรฐานสำหรับหน่วยงานภาครัฐ Version 2560

       กรมบัญชีกลางได้ทำการปรับปรุงผังบัญชีมาตรฐานสำหรับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อใช้ในระบบ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) จาก Version 2551 เป็น Version 2560
โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป
        ที่มา   หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที ่กค 0410.2/ว445  ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559