วันอังคารที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2555

แนวทางการเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

             กรมบัญชีกลาง ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว90  ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2555  เพื่อแจ้งแนวทางการเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทราชการ โดยอ้างถึงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 103/7 วรรคหนึ่ง  กำหนดให้    หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อ       จัดจ้าง โดยเฉพาะราคากลาง และการคำนวณราคากลาง  ไว้ในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้  โดยกำหนดให้กำหนดเงื่อนไขรายละเอียดราคากลางงานก่อสร้างในเอกสารสอบราคา เอกสารประกวดราคา หรือเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ดังนี้
                   1.  เอกสารประกวดราคาจ้างในส่วนของเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคา โดยกำหนดเพิ่มเติมเป็น  "ข้อ 1.8  รายละเอียดการคำนวณราคากลางก่อสร้างตาม BOQ. (Bill of Quantities) (รายละเอียดการคำนวณราคากลางก่อสร้างเป็นการเปิดเผยเพื่อให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้รู้ข้อมูลได้เท่าเทียมกัน และเพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้)  ...."    และให้นำหลักเกณฑ์ดังกล่าวไปกำหนดไว้ในเอกสารสอบราคาจ้างด้วย 
            2.  การจ้างก่อสร้างตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 ให้นำรายละเอียดการคำนวณราคากลางตาม BOQ. (Bill of Quantities) กำหนดไว้ในตัวอย่างเอกสารประกวดราคาจ้างเอกสารประกวดราคาจ้าง ในส่วนของเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยกำหนดเพิ่มเติมเป็น  "ข้อ 1.10  รายละเอียดการคำนวณราคากลางก่อสร้างตาม BOQ. (Bill of Quantities) (รายละเอียดการคำนวณราคากลางก่อสร้างเป็นการเปิดเผยเพื่อให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้รู้ข้อมูลได้เท่าเทียมกัน และเพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้)  ...."    โดยให้กำหนดรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างดังกล่าวในขั้นตอนการจัดทำเอกสารประกาศเชิญชวน
                    การเปิดเผยข้อมูลราคากลางจะเปิดเผยข้อมูลราคากลางก่อสร้างพร้อมกับการนำข้อมูลสาระสำคัญขึ้นเว็บไซต์  www.gprocurement.go.th
แสดงความคิดเห็น