วันพุธที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ผู้ขาย/ผู้รับจ้างตรวจสอบการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร (ส่วนราชการโอนให้ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง)

         ผู้ขาย/ผู้รับจ้างต้องการตรวจสอบเงินที่ส่วนราชการโอนเข้าบัญชีเงินฝากต้องเข้าสู่ระบบ
เพื่อเข้าใช้งานรายงานการจ่ายชำระเงินที่เว็บไซต์ที่ http://vendors.mygfmis.com  ทั้งนี้
ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง
จะต้องลงทะเบียนเพื่อใช้งานแล้วเท่านั้น ทั้งนี้ เว็บไซต์ให้ปฏิบัติดังนี้
          (หากต้องการดูข้อมูลเริ่มตั้งแต่ลงทะเบียน ดูได้ที่ http://office.nu.ac.th/psd/natarnongj/money.htm)
         1.  เข้าใช้งานที่ http://vendors.mygfmis.com 
                            2.1      ช่อง  รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี  ระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
ของผู้ขายที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้ว
                    2.2      ช่อง รหัสผ่าน  ระบุรหัสผ่านตามที่ได้กำหนดไว้เมื่อทำการลงทะเบียน
ดังรูปที่ 
1  แล้วจึงเลือก "ตกลง"  เพือเข้าสู่หน้าจอถัดไป ดังรูปที่ 2
 
                

                                                     รูปที่ 1
 
                

                                                      รูปที่ 2
                            2.3      ใช้ Mouse Click เลือก  รายงานการจ่ายชำระเงิน  เพื่อเข้าสู่
หน้าจอการเรียกแสดงข้อมูล
   ดังรูปที่ 3
 
                                                    รูปที่ 3

 
                2.4      ผู้ขายต้องเลือกวันที่ที่ต้องการให้ระบบแสดงข้อมูล
โดยกดปุ่ม   
   เพื่อเลือกวันที่ที่ต้องการ  (หากไม่ระบุ ระบบจะ
ไม่ประมวลผล)   ดังรูปที่
4
 
                                                       รูปที่ 4
                            2.5      กดปุ่ม  ตกลง   ระบบจะแสดงข้อมูลการจ่ายชำระเงินของหน่วยงาน
ภาครัฐเฉพาะการตั้งเบิก
ของหน่วยงานภาครัฐเพื่อจ่ายชำระเงินให้แก่ผู้ขายตามเลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีอากรหรือเลขประจำตัวบัตรประชาชน
ที่ผู้ขายระบุตอนทำการลงทะเบียน ซึ่งรายงาน
จะแสดงข้อมูลในรูปของ
Excel file ดังรูปที่ 5
 
                                                      รูปที่ 5
 
ข้อมูลอะไรบ้างที่แสดงในรายงาน
                    ข้อมูลที่แสดงในรายงานการจ่ายชำระเงิน  มีดังนี้
                    · ช่อง ส่วนราชการผู้จ่ายชำระเงิน   แสดง  หน่วยงานระดับกรมที่จ่ายชำระเงิน
ให้แก่ผู้ขาย
                    · ช่อง หน่วยเบิกจ่าย    แสดง  หน่วยงานระดับหน่วยเบิกจ่าย  ซึ่งเป็นผู้ตั้งเบิก
และจ่ายชำระเงิน
                    · ช่อง จังหวัด   แสดง จังหวัดที่หน่วยเบิกจ่ายนั้นสังกัดอยู่
                    · ช่อง เลขที่ใบแจ้งหนี้  แสดงเลขที่เอกสารใบแจ้งหนี้ที่หน่วยงานบันทึก
ในระบบในขั้นตอนการ ตั้งเบิกของหน่วยงาน
                    ·  ช่อง วันที่สั่งโอนเงิน   แสดง  วันที่ที่กรมบัญชีกลางทำการสั่งโอนเงิน 
                    ·  ช่อง ธนาคาร/สาขา  แสดง   ชื่อธนาคาร และสาขาของบัญชีเงินฝากธนาคาร
ที่หน่วยงานภาครัฐ
                         สั่งให้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย
 
                                              รูปที่ 6
 
§       ช่อง ชื่อบัญชี        แสดง    ชื่อเจ้าของบัญชีเงินฝากธนาคาร
                                                       ที่หน่วยงานภาครัฐสั่งโอนเงินเข้าบัญชี
§       ช่อง เลขที่บัญชี  แสดง     เลขที่บัญชีธนาคารที่หน่วยงานภาครัฐ
                                                       สั่งโอนเงินเข้าบัญชี
§     ช่อง จำนวนเงินรวม   แสดง  จำนวนเงินที่หน่วยงานภาครัฐ
                                                       ทำการตั้งเบิกก่อนหักภาษี ณ ที่จ่าย
                                                       และค่าปรับ
§       ช่อง ภาษีหัก ณ ที่จ่าย  แสดง  จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย
§       ช่อง ค่าปรับ                  แสดง  ค่าปรับ (ถ้ามี)
§     ช่อง จำนวนเงินสุทธิ       แสดง  จำนวนเงินที่หน่วยงานภาครัฐ
                                                             สั่งจ่ายให้แก่ผู้ขายหลังจาก
                                                             หักภาษีหัก ณ ที่จ่าย 
                                                            
และค่าปรับ
(ถ้ามี) แล้ว  แต่เป็นมูลค่า
                                                             ก่อน หักค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน
          หากบรรทัดรายการใดมีสัญลักษณ์รูปสี่เหลี่ยม  ปรากฏในช่องสุดท้าย  
(ดังแสดงในรูปที่ 9)  ให้ผู้ใช้กดที่ปุ่ม  จะปรากฏหน้าต่างย่อย  ดังรูปที่ 7  ซึ่งจะแสดง
ข้อความในกรณีที่เป็นรายการการโอนเงินที่ได้รับการโอนสิทธิการรับเงินจากผู้ขายรายอื่น
โดยจะระบุรหัสผู้ขาย-ชื่อผู้ขาย  ผู้ที่โอนสิทธิการรับชำระเงินมาให้ นอกจากนี้ถ้าส่วนราชการ
ได้บันทึกรายละเอียดเพิ่มเติมของการจ่ายชำระเงิน เช่น กรณีที่หน่วยงานภาครัฐรวบรวม 
ใบแจ้งหนี้หลายใบเพื่อจ่ายชำระในรายการเดียว  รายละเอียดเลขที่ใบแจ้งหนี้ย่อยที่หน่วยงาน
ภาครัฐระบุตอนตั้งเบิกจะปรากฏใน  รายละเอียดเพิ่มเติม 
 
 
                                   รูปที่ 7
 
ข้อจำกัดในการใช้งาน
 
1. ผู้ที่ใช้งานจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พอสมควร
2. คอมพิวเตอร์ที่ใช้อยู่ จะต้องต่อเข้ากับระบบ internet 
3. ข้อมูลที่เรียกได้อาจจะไม่เป็นปัจจุบัน
 
ปัญหาในการเริ่มต้น

  

                    เมื่อเรียกเวปขึ้นมา มักจะมีหน้าจอว่าง ให้คลิกขวาที่แถบสีเหลือง
 
                    จะปรากฏข้อความขึ้นมา ให้เลือก    Temporarily allow Pop-ups
 
                    เมื่อเลือกแล้ว หน้าจอด้านล่างนี้จึงจะเปิดขึ้นมา
 
 
ที่มา/แหล่งอ้างอิง
 
                    http://gfmisreport.mygfmis.com/public/Download/Manual_WebVendorPayment.doc
 
 
 
 
 
 
แสดงความคิดเห็น