วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (ฉลากเขียว)

   ตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ) เห็นควรให้การสนับสนุนสินค้า
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  โดยเฉพาะสินค้าที่ได้รับ "ฉลากเขียว" ซึ่งเป็นสินค้า
ที่มีคุณภาพ และกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่า เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับ
ผลิตภัณฑ์ที่ทำหน้าที่อย่างเดียวกัน  โดยที่คุณภาพยังอยู่ในระดับมาตรฐาน
ที่กำหนด และผ่านการประเมินมาตรฐานทางด้านสิ่งแวดล้อมตามข้อกำหนด
และเห็นควรให้มีการสนับสนุนให้ส่วนราชการภายใต้บังคับระเบียบสำนัก-
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 จัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการ
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะในส่วนของสินค้าฉลากเขียวตามคู่มือ
การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของกรมควบคุม
มลพิษ นั้น
    กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จัดทำเกณฑ์ข้อกำหนดสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไว้ 17 รายการ
ซึ่งแบ่งออกเป็น สินค้า จำนวน 14 รายการ และ บริการ 3 รายการ ดังนี้
     1. กระดาษคอมพิวเตอร์ กระดาษสีทำปก
     2. กระดาษชำระ
     3. กล่องใส่เอกสาร
     4. เครื่องถ่ายเอกสาร
     5. เครื่องพิมพ์
     6. เครื่องเรือนเหล็ก
     7. ซองบรรจุภัณฑ์
     8. ตลับหมึก
     9. แบตเตอรี่ปฐมภูมิ
   10. ปากกาไวท์บอร์ด
   11. ผลิตภัณฑ์ลบคำผิด
   12. แฟ้มเอกสาร
   13. สีทาอาคาร
   14. หลอดฟลูออเรสเซนต์
   15. บริการทำความสะอาด
   16. บริการโรงแรม
   17. บริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร

ที่มา  :  1. คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตร
                กับสิ่งแวดล้อมของกรมควบคุมมลพิษ
             2. หนังสือ ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว181 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2556

แสดงความคิดเห็น