วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2556

การจ้างทาสีอาคาร เบิกจ่ายจากหมวดไหนดี

     กรณีที่ส่วนราชการจะดำเนินการจ้างทาสีอาคาร และการดำเนินการ
ดังกล่าวนั้นมีวงเงินสูง แต่ไม่ทราบว่าจะต้องเบิกจ่ายเงินจากหมวดไหนดี
ผู้เขียนจึงได้นำคำตอบของสำนักงบประมาณมาให้ชมเพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติงานค่ะ
     ได้มีผู้ถามไปยังสำนักงบประมาณว่า การจ้างทาสีภายนอกอาคาร
วงเงิน 1,000,000 บาท จะถือว่าเป็นการซ่อมแซม หรือการปรับปรุง
และต้องใช้งบดำเนินงานหรืองบลงทุน
      สำนักงบประมาณได้ตอบว่า เป็นรายจ่ายเพื่อซ่อมแซมอาคาร
ให้คงสภาพเดิม  เบิกจ่ายจากงบดำเนินงาน ลักษณะค่าใช้สอย   


แสดงความคิดเห็น