วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2556

การติดตั้งแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างของทางราชการ

   การติดตั้งแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างของทางราชการ
จะบังคับใช้ใน 2 กรณี คือ
   1. กรณีงานก่อสร้างสาธารณูปโภคที่ต้องขุดเจาะถนนหรือทางเท้า ซึ่งอยู่ใน
ความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร
   2. กรณีงานก่อสร้างทุกประเภทซึ่งมีค่างานตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป (และมิใช่
งานตามกรณีที่ 1)
   โดยงานก่อสร้างตามกรณีที่ 2  ต้องดำเนินการดังนี้
   1. ให้ติดตั้งแผ่นป้ายไว้ ณ บริเวณสถานที่กอ่สร้าง โดยกำหนดเป็นเงื่อนไข
ในสัญญาจ้างให้ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการจัดทำและติดตั้ง
แผ่นป้าย
   2. แผ่นป้ายต้องแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้าง ดังนี้
       2.1  ชื่อหน่วยงานเจ้าของโครงการ สถานที่ติดต่อ และหมายเลขโทรศัพท์
              พร้อมดวงตราหน่วยงานเจ้าของโครงการ
       2.2  ประเภทและชนิดของสิ่งก่อสร้าง
       2.3  ปริมาณงานก่อสร้าง
       2.4  ชื่อ ที่อยู่ ผู้รับจ้างพร้อมหมายเลขโทรศัพท์
       2.5  ระยะเวลาเริ่มต้นและระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการ
       2.6  วงเงินค่าก่อสร้าง
       2.7  ชื่อเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการผู้ควบคุมงาน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์
       2.8  ชื่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาผู้ควบคุมงาน พร้อมหมายเลข
              โทรศัพท์
       2.9  กำลังก่อสร้างด้วยเงินภาษีอากรของประชาชน
   3. ขนาดของแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้าง
       3.1  งานก่อสร้างขนาดเล็ก และงานก่อสร้างในพื้นที่ชนบท
              แผ่นป้ายควรมีขนาดไม่เล็กกว่า 1.20 x 2.40 เมตร
       3.2  งานก่อสร้างขนาดใหญ่ และงานก่อสร้างในเขตชุมชนเมือง
              หรืองานก่อสร้างในกรุงเทพมหานคร  แผ่นป้ายควรมีขนาด
              ไม่เล็กกว่า 2.40 x 4.80 เมตร
   4.  งานก่อสร้างทาง คลอง หรือลำน้ำ ให้ติดตั้งแผ่นป้ายรายละเอียดไว้
        ณ จุดเริ่มต้น และจุดสิ้นสุดงานก่อสร้าง อย่างน้อย 2 จุด

ที่มา : หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง
          ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 231  ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2556
แสดงความคิดเห็น