วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2556

การประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง

   คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในการเปิดเผยรายละเอียด
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง
เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ ไว้ดังนี้
    1.  ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง
         1.1 งานก่อสร้าง
         1.2 การจ้างควบคุมงาน
         1.3 การจ้างออกแบบ
         1.4 การจ้างที่ปรึกษา
         1.5 การจ้างงานวิจัย หรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย
         1.6 การจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
         1.7 การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
   2.  เงื่อนไขการประกาศ
        2.1  ให้ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและคำนวณราคากลาง
               ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกินกว่าหนึ่งแสนบาท
        2.2  ให้ประกาศในระบบฐานข้อมูล (เว็บไซต์) 2 แห่ง ดังนี้
               2.2.1  ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง (ระบบ e-GP)
               2.2.2  เว็บไซต์ของหน่วยงานที่จัดซื้อจัดจ้าง หากไม่มี ให้ประกาศ
                         หน้าเว็บไซต์ของหน่วยงานที่เป็นต้นสังกัด
        2.3  ระยะเวลาที่ประกาศ
               2.3.1  กรณีการจัดหาที่มีการแข่งขันที่ต้องประกาศเชิญชวน
                         - ให้ประกาศตั้งแต่วันที่มีการประกาศขอบเขตดำเนินการ (TOR)
                            หรือประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
                         - ให้ประกาศไปจนถึงวันที่ผู้มีอำนาจอนุมัติการสั่งซื้อสั่งจ้าง
                           ได้มีคำสั่งรับคำเสนอซื้อหรือจ้าง  หรือเมื่อพ้น 30 วัน
                            นับแต่วันที่คณะกรรมการพิจารณาผล หรือผู้มีอำนาจหน้าที่
                            พิจารณาผลเสนอความเห็นต่อผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง
                            แล้วแต่ระยะเวลาใดถึงกำหนดก่อน
               2.3.2  กรณีการจัดหาที่ไม่มีประกาศเชิญชวน
                         - ให้ประกาศภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ผู้มีอำนาจได้อนุมัติ
                            รายงานขอซื้อขอจ้าง หรืออนุมัติการจัดซื้อจัดจ้าง
                            หรืออนุมัติให้เงินสนับสนุนทุนการวิจัย
                         - หากไม่สามารถประกาศก่อสร้างการสั่งซื้่อสั่งจ้างได้
                           ให้ประกาศพร้อมกับการจัดซื้อจัดจ้าง
                         - กรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุจำเป็นอื่นอันมิอาจก้าวล่วงได้
                           ให้ประกาศภายใน 30 วัน นับแต่วันที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง
              การประกาศดังกล่าว ให้ประกาศเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน
        และสำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมฟังการประชุมสัมมนา เชิญ คลิกเพื่อดูวิดีโอค่ะ

     
ที่มา : คู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
          ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง
         
แสดงความคิดเห็น