วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2556

เว็บไซต์สำหรับสืบค้นราคากลาง/ราคามาตรฐาน ของส่วนราชการ

    วันนี้จะขอแนะนำเว็บไซต์ที่ต้องใช้เพื่อสืบค้นราคากลาง หรือราคามาตรฐานนะคะ
    1. ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง สืบค้นได้จากเว็บไซต์ของสำนักงบประมาณ (คลิก)
    2. ราคามาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  สืบค้นได้จากเว็บไซต์ของกระทรวงเทคโนโลยี-
        สารสนเทศ และการสื่อสาร  (คลิก)
    3. ราคากลางยา และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา สืบค้นได้จากเว็บไซต์ของกระทรวงสาธารณสุข (คลิก)
    
     และถ้ามีเพิ่มเติมจะนำมาแจ้งให้ทราบอีกนะคะ
    
แสดงความคิดเห็น