วันจันทร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2556

คุณลักษณะพื้นฐานของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)

    กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้กำหนดคุณลักษณะพื้นฐาน
ของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ไว้ โดยแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่
    1.  กล้องโทรทัศน์วงจรปิด IP แบบมุมมองคงที่ (IP Fixed Camera)
    2.  กล้องโทรทัศน์วงจรปิด IP แบบโดมมุมมองคงที่ (Dome IP Fixed Camera)
    3.  กล้องโทรทัศน์วงจรปิด IP แบบปรับมุมมองได้ (IP Pan Tilt Zoom Camera)

ที่มา  :  http://www.mict.go.th/download/cctv-270556_new.pdf
            https://docs.google.com/file/d/0B4R2t_28NkfFZ0ZmQlhvNW1WOFE/edit  (link สำรอง)
แสดงความคิดเห็น