วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2555

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องปรับอากาศ

      มีหลายครั้งที่มีคำถามเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะเครื่องปรับอากาศตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ ที่กำหนดไว้ว่า "เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ ที่สามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละอองและสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้"  วันนี้ มีคำตอบค่ะ
              โดยสำนักงบประมาณได้มีคำตอบไว้ดังนี้ค่ะ
              "รายการเครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ หมายถึง ระบบฟอกอากาศที่ติดตั้งมาพร้อมเครื่องปรับอากาศ ซึ่งมีหลายระบบ คือ ระบบแบบใช้แผ่นกรองอากาศ (Filtration) ระบบแบบไฟฟ้าสถิต (Electrostatic Precipitator) และระบบการปล่อยประจุไฟฟ้า (Ionizer) เพื่อดักจับอนุภาคฝุ่นละออง ซึ่งจากการตรวจสอบราคาตลาดปัจจุบันของเครื่องปรับอากาศ แบบระบบฟอกอากาศตามเกณฑ์ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ที่กำหนด ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2555 เกณฑ์ราคาดังกล่าว ยังสามารถจัดหาได้ตามท้องตลาดทั่วไป เช่น ยี่ห้อ Amena air , Uni-air , Trane , Central air เป็นต้น"  ( (23 เม.ย. 2555)
              
                และได้มีการให้คำตอบเพิ่มเติม (23 ก.ค.2555)  ไว้ดังนี้
               "ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2555 
รายการเครื่องปรับอากาศได้กำหนดคุณลักษณะเฉพาะเป็นเครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ
ที่สามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละออง และสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้ ซึ่งหมายถึงเครื่องปรับอากาศ
ที่มีการติดตั้งระบบฟอกอากาศไว้ภายในเครื่อง โดยติดตั้งสำเร็จรูปจากโรงงาน ซึ่งการทำงานของระบบฟอกอากาศ แบ่งได้เป็น 2 ระบบ คือ ระบบแผ่นฟอก (ตะแกรงประจุ) โดยใช้แผ่นกรองอากาศที่สามารถดักจับ
ฝุ่นละอองได้ และระบบพ่นอนุภาคไฟฟ้าออกมานอกเครื่อง เป็นการปล่อยประจุไฟฟ้า lonizer เพื่อดูดจับ
อนุภาคฝุ่นละออง และสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้
หน่วยงานราชการสามารถจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
ได้ทั้ง 2 ระบบ แล้วแต่ตามความจำเป็นและเหมาะสมในการ
ใช้งาน และต้องจัดหาภายในกรอบวงเงิน
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ที่สำนักงบประมาณกำหนด"

              

ที่มา : กระดานถาม-ตอบ สำนักงบประมาณ http://www.bb.go.th/BBfaq/asp/extn/asp/default.asp
      
แสดงความคิดเห็น