วันพฤหัสบดีที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2557

หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการตามระเบียบพัสดุ

     กระทรวงการคลังได้มีหนังสือเวียนหลักเกณฑ์การเบิกค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535
คณะกรรมการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ.2549 คณะกรรมการกำหดนราคากลาง และคณะกรรมการสอบข้อเท็จจจริงความผิด
ทางละเมิดฯ  โดยอนุมัติให้ส่วนราชการเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการดังกล่าว
โดยมีหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทน ดังนี้
     1. ประธานกรรมการ ไม่เกิน 1,500 บาทต่อครั้งที่มาประชุม และกรรมการไม่เกินคนละ
1,200 บาท ต่อครั้งที่มาประชุม
     2. คณะกรรมการดังกล่าวต้องไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งซึ่งตามแบบบรรยายลักษณะงาน
กำหนดให้มีหน้าที่เกี่ยวกับการพัสดุ หรือความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ที่ตนสังกัด หรือกรณีที่แบบบรรยายลักษณะงานมิได้กำหนดไว้ชัดเจน แจ้งแต่ได้รับมอบหมาย
ให้ปฏิบัติหน้าที่ประจำเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ถือเป็นการปฏิบัติงานปกติประจำที่อยู่ในความ
รับผิดชอบโดยตรงของกรรมการผู้นั้น มิให้มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการ
     3. หลักฐานการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังกำหนด
(แนบท้ายหนังสือเวียน)
     4. ค่าตอบแทนที่นอกเหนือหรือแตกต่างจากที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์นี้ ให้ขอ
ทำความตกลงกับกระทรวงการคลัง
     5. หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น และมีฐานะ
เป็นกรมขึ้นไป อาจกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณรายจ่ายเพื่อควบคุม
ค่าตอบแทนกรรมการได้ตามความจำเป็น ประหยัด และเหมาะสมภายใต้หลักเกณฑ์นี้
     ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 เป็นต้นไป
   
ที่มา : หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.4/ว 132 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556

แสดงความคิดเห็น