วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

มาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ.2556

            มาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ในส่วนที่น่าสนใจที่จะนำเสนอ
ให้เจ้าหน้าที่พัสดุได้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ ที่สำคัญ ๆ ประกอบด้วย
            1. การก่อหนี้งบลงทุน  ให้ก่อหนี้ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2556 หากไม่สามารถ
ดำเนินการได้ภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ให้ชี้แจงปัญหาอุปสรรคพร้อมเหตุผลความจำเป็น
ในการขอผ่อนผันต่อคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ
            2. ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 กระทรวงการคลังไม่มีนโยบายให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี
กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีของงบประมาณ พ.ศ.2555 และเงินที่ได้รับอนุมัติ
ให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินก่อนปีงบประมาณ 2555 ให้เร่งรัดการดำเนินงานและเบิกจ่าย
ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 เนื่องจากกระทรวงการคลังจะไม่ขยายเวลา
การเบิกจ่ายเงินดังกล่าวต่อไป
            3.  ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ
ต้องดำเนินการบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 2
เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบ e-GP ระยะที่ 2 ไปรับระบบ GFMIS Web Online
โดยถือปฏิบัติตามนัยหนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/
ว 378 ลงวันที่ 24 กันยายน 2555 อย่างเคร่งครัด
           ทั้งนี้ ยังมีมาตรการอีกหลายมาตรการที่ถูกนำมาใช้ในการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2556  ซึ่งสามารถอ่านได้ตามหนังสือของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว 280 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2555 ค่ะ

ที่มา : หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว 280
          ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2555
แสดงความคิดเห็น