วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ต้นปีงบประมาณ 2556

           ตามที่คณะรัฐมนตรึได้มีมติเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555  เห็นชอบหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง
งานก่อสร้างที่ทบทวนและปรับปรุงใหม่  โดยในส่วนของหลักเกณฑ์การใช้ตาราง Factor F และแนวทาง
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์กำหนดราคากลาง การคำนวณราคากลางก่อสร้าง ได้กำหนดให้
กระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) กำหนดและประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ใช้เป็นเกณฑ์
ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทุกต้นปีงบประมาณ และระหว่างปีงบประมาณห
ากค่าเฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมประเภท MLR ของธนาคารขนาดใหญ่อย่างน้อย
3 ธนาคาร เปลี่ยนแปลงถึงร้อยละ 1
           กระทรวงการคลังจึงได้มีประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ใช้เป็นเกณฑ์
ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โดยกำหนดให้ใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ใช้เป็นเกณฑ์การคำนวณ
ราคากลางงานก่อสร้าง ณ ต้นปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ที่อัตราร้อยละ 7 ต่อปี จนกว่าจะมีประกาศ
เปลี่ยนแปลง

ที่มา  :   หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0421.5/ว 128  ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2555

แสดงความคิดเห็น