วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ตัวชี้วัด 1.1 การเผยแพร่กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการพัสดุ

         การเผยแพร่กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการพัสดุ เป็นตัวชี้วัด 1.1  ในตัวชี้วัดทั้ง 6 ตัว ของมาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสด้านการจัดหาพัสดุ (การจัดซื้อจัดจ้าง)  ตัวชี้วัดดังกล่าวพิจารณาจากการเผยแพร่กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการพัสดุและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ว่ามี หรือไม่มีการเผยแพร่ หรือไม่อย่างไร และพิจารณาจากช่องทางหรือความหลากหลายในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารนั้น ๆ
         เกณฑ์มาตรฐานการประเมิน เป็นแบบรายข้อ   ประกอบด้วย
         1.  มีการเผยแพร่กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ณ ที่ทำการของหน่วยงาน
         2. มีการเผยแพร่กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ณ ที่หน่วยงานอื่นในพื้นที่ใกล้เคียง
         3. มีการเผยแพร่กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ผ่านสื่อเฉพาะกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น วิทยุชุมชน/หนังสือและจดหมายข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น
         4. มีการเผยแพร่กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
         5. มีการเผยแพร่กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
          จากเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น เกณฑ์ในข้อ 2 และ ข้อ 5 อาจจะไม่มีหน่วยงานใดได้ทำ เนื่องจากการเผยแพร่กฎหมาย ระเบียบ เป็นเรื่องที่ส่วนกลางเป็นผู้บังคับให้หน่วยงานเป็นผู้ปฏิบัติ ทุกหน่วยงานจึงได้รับข้อมูล การนำไปเผยแพร่ ณ ที่หน่วยงานอื่นในพื้นที่ใกล้เคียง หรือที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ จึงอาจไม่สามารถวัดความโปร่งใสด้านการจัดหาได้ อีกทั้งประโยชน์ที่ได้ก็ไม่คุ้มกับค่าใช้จ่ายที่เสียไป และสำหรับเรื่องข้อบังคับ ก็เช่นกัน มักเป็นเรื่องเฉพาะหน่วยงาน ดังนั้นการเผยแพร่ ณ ที่หน่วยงานอื่นในพื้่นที่ใกล้เคียง หรือ ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ จึงอาจไม่เกิดประโยชน์ในด้านวัดความโปร่งใสด้านการจัดหาพัสดุ
แสดงความคิดเห็น