วันอังคารที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2555

พระราชบัญญัติรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

          พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2556
ในส่วนของมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้งบประมาณจาก 8 แผนงบประมาณ
ประกอบด้วย
  1. แผนงานฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค
  2. แผนงานเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว
  3. แผนงานสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา
  4. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  5. แผนงานสร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม
  6. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข
  7. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม
  8. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย
     โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2555 เป็นต้นไป  
 
แสดงความคิดเห็น