วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2558

การยกเว้นการเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน ของ TOT และ CAT

      คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ.)  ได้อนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบ
สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 15 ตรี
การตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน กรณีการมีความสัมพันธ์เชิงทุนของบริษัท
ทีโอที จำกัด (มหาชน) และ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เพื่อเป็น
การเปิดกว้าง และเปิดโอกาสให้มีผู้เข้าแข่งขันมากรายขึ้น อันเป็นประโยชน์ของ
ผู้ประกอบการ เนื่องจาก อำนาจในการบริหารจัดการของ บริษัท ทีโอที จำกัด
(มหาชน) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) กระทำในรูปของ
คณะกรรมการ ซึ่งแยกออกจากกันโดยชัดเจน ตลอดจนบริษัททั้งสองไม่ใช่บริษัท
ในเครือเดียวกัน  เพียงแต่ มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเทคโนโลยี-
สารสนเทศและการสื่อสาร และมีกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้น 100%

ที่มา :  หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว479
            ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558

แสดงความคิดเห็น