วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2558

มาตรการควบคุมการจัดทำโครงการที่มีการจัดจ้างเอกชนผู้รับจัดงาน (Organizer)

      กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศมาตรการควบคุมการจัดทำโครงการที่มีการจัดจ้าง
ให้เอกชนผู้รับจัดงาน (Organizer) งานโฆษณา และประชาสัมพันธ์  ไว้ดังนี้
      1. จะต้องเป็นไปตามความจำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบการศึกษา
มีความคุ้มค่า และประหยัดงบประมาณ
      2. กรณีใช้งบประมาณตั้งแต่ 1,000,000 บาท ขึ้นไป หรือมีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน
ตั้งแต่ 100 คน ขึ้นไป ต้องเสนอขอความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ก่อนการจัดงาน
      3. ให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้กำกับการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี และมาตรการ
ที่กำหนด
     สำหรับการจ้างจัดงาน ที่มีวงเงินการจัดจ้างตั้งแต่ 5,000,000 บาท ขึ้นไป ให้รายงาน
ให้คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐทราบก่อนดำเนินการ
จัดจ้าง และให้คณะกรรมการฯ รวบรวมเสนอคณะรัฐมนตรี

ที่มา :  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2558
แสดงความคิดเห็น