วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2559

การซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของกิจการร่วมค้า

      กรมบัญชีกลาง ได้ตอบคำถามกรณีกิจการร่วมค้าซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำเป็นต้องซื้อทั้ง 2 ราย หรือซื้อในนามกิจการร่วมค้าเพียงรายเดียว ไว้ว่า
       1.ในกรณีกิจการร่วมค้าจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ก่อนการซื้อเอกสารประกวดราคา นิติบุคคลใหม่จะต้อง
มาลงทะเบียนเป็นผู้ค้ากับภาครัฐก่อน และเมื่อลงทะเบียนเป็นผู้ค้าภาครัฐแล้วก็สามารถซื้อเอกสารประกวดราคาฯ ในนามนิติบุคคลใหม่ และยื่นเสนอราคาในนามนิติบุคคลใหม่
       2. กรณีจดทะเบียนหลังจากซื้อเอกสารประกวดราคา กิจการร่วมค้าจะต้องซื้อเอกสารประกวดราคาทุกราย 
และยื่นในนามของกิจการร่วมค้ากรณีกิจการร่วมค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ไม่ว่าจะได้ร่วมค้ากันมาก่อนหรือหลังจากที่ซื้อเอกสารประกวดราคา  นิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าจะต้องซื้อเอกสารประกวดราคาทุกราย สำหรับการยื่นเสนอราคาให้ผู้ค้าหลัก (Lead Firm) เป็นผู้ยื่นเสนอราคา ในนามของกิจการร่วมค้าแสดงความคิดเห็น