วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2558

หมวดรายจ่าย กรณีถมดินเพื่อปรับพื้นที่

    สำนักงบประมาณได้ตอบคำถามเกี่ยวกับการจ้างเหมาถมดิน
เพื่อปรับพื้นที่ไม่ให้น้ำท่วม วงเงิน 100,000 บาท ว่า เป็นรายจ่าย
ในงบลงทุน เนื่องจาก เป็นการปรับปรุงที่ดินที่มีผลทำให้มูลค่าที่ดิน
เพิ่มขึ้น


แสดงความคิดเห็น